Борчну тёлемеуню баш сылтауу уллу кёллюлюкдю

   Алгъаракълада Чегем районда сюд приставла бла «Газпром межрегионгаз Нальчик»  компанияны келечилери рейд бардыргъандыла. Аны чеклеринде борчлары болгъанладан жюз минг сомдан артыкъ жыйылгъанды.
   Бу жол контролёрла районда газ ючюн иги кесек заманны  тёлемей  тургъан онюч адамны жокълагъандыла. Аланы саулай да 415 минг сом борчлары болгъанды. Ахчаны толусунлай берип бошагъынчы  приставла аланы  мюлклерине арест салгъандыла. Андан сора сегиз адам, 142 минг сом тёлеп, борчларын жапхандыла.
   Приставла  быллай рейдлени  мындан арысында да бардырыллыкъларын айтхандыла.  
Белгилеп айтсакъ, алгъаракълада битеуроссей рейтингге кёре къыралда  ЖКХ ючюн борчлары уллу  болгъан регионланы арасында Къабарты-Малкъар  экинчи жердеди. Бюгюнлюкде республикада жашагъанланы кёп къалмай ючден бирини газ, ток эмда суу ючюн ахча берликлери барды. Аланы асламысы кёп сабийли, жаш, аталары неда аналары болмагъан юйюрледиле. Болсада, специалистле билдиргенлерича, аны баш сылтауу ахчаны болмагъаны угъай, уллу кёллюлюкдю.

Информагентстволаны материалларына кёре КУРДАНЛАНЫ Сулейман хазырлагъанды.
Поделиться: