Тюз шагъатла жыйышдырыргъа онг барды

   Арт заманда ДНК тинтиуле сейир шартланы ачыкъларгъа, белгили болмагъан затланы окъуна тохташдырыргъа онг бергенлерини юсюнден  телевиденияда тюрлю-тюрлю бериуледе, полициячыланы юслеринден сериалла да кёргюзтюледиле.  Аллай лаборатория уа КъМР-де Ич ишле министерствода да барды. Ол эксперт-криминалистика бёлюмде  2017 жылдан бери ишлейди, сюд экспертизаланы, тинтиулени тюзлюк бла бардырыргъа,  адамланы чамландыргъан  уллу аманлыкъланы ачыкъларгъа, аланы этгенлени тохташдырыргъа онг береди.
   Лабораторияда эм магъаналы приборладан бири – генетика анализаторду. Ол энчи программалагъа кёре ишлейди. Эксперт-криминалист араны келечилерини айтханларына кёре, ДНК-тинтиуле чач, сюек, тюкюрюк, башхача айтханда, адамны ДНК-сы болгъан къайсы саны да,   не азчыкъ болса да, кимники болгъанын шарт тохташдырыргъа онг бередиле.  Ол а сюдню кезиуюнде терслеу неда адамны тюзлюгюн ачыкъларча  шартланы жыйышдыргъанда артыкъда магъаналыды.
   Андан сора да,  аманлыкъ этилген жерде биреуленни биология ызы къалса, ол адамны башха бузукълукълагъа къатышханын бла къалгъанын тохташдырыргъа да болушады. Экспертле шёндюгю лаборатория аманлыкъланы ачыкълауну игилендирирге онг бергенин энчи белгилейдиле.

Бизни корр.
Поделиться: