Сууну мардагъа кёре ичерге керекди

Арт заманда сууну ичиу марданы юсюнден кёп айтылады. Аны юсюнден биз Огъары Малкъарны больницасыны врачы Чаналаны Аслижан бла ушакъ бардыргъанбыз.

- Аслижан, суткагъа эки литр суу ичерге керекди деген оюм къайдан чыкъгъанды? =

-Бир сутканы ичинде эки литр суу ичерге керекди  деген кесгин айтып къайдан чыкъгъанын врачла, диетологла да айталлыкъ тюйюлдюле. Алай эсе да, адамны чархында суу мардадан кёп болса, андан ауруула къозгъалыргъа боладыла. Суу уу кибикди, аны мардасын билмесенг. Суу ауруу дейдиле врачла анга.

- Суу ауруу къалай башланады?

- Ол жаланда адамны санында суусун затла мардадан кёп болсала башланады. Ол кезиуде  адамны чархында сууну, тузну кёплюгю-азлыгъы ючюн жууаплы болгъан органла - бюйрекле - сууну кеслерини ичлери бла толусунлай жибералмайдыла, артыгъы уа адамны чархыны башха органларына жайылады, аны хатасындан ала кёбюп башлайдыла. Былайда артыкъда бек адамны мыйысы къыйналады, ол сюек къапны ичинде болгъаны себепли аны клеткалары кенгерирге-кёберге жер табалмайдыла. Аны хатасындан адамны санлары къалтырай-къуруша башлайдыла, бир-бирлени уа солуулары тыйыладыла, сора - ёлюм.

Кертиди, суу ауруу бек аз тюбейди, хар заманда ёлюм бла уа бошалмайды - саулукълу адамны бюйреклери бир сагъатны ичинде кеслерини ичлери бла бир литр сууну жибераладыла. Алай эсе да, суу ауруудан суусун затланы кёп ичиучюле - спортсменле, дискотекалада бла кечеги клублада заманларын ётдюрюучюле, диета тутхан, ачлыкъны суу ичип шошайтыргъа кюрешген тиширыула - аурургъа боллукъдула. Наркоманла да ол къоркъуудан узакъда тюйюлдюле: наркотикле адамны суусап этедиле, сора ол, кеси да сезмей, суусун затланы къоркъуулу ёлчеминден эсе кёп ичип къоядыла-сагъатны ичинде эки литрден асламны.                                           

 -К ъоркъмай къаллай бир суу ичерге боллукъду?

-Хайырландырылгъан (ашалгъан) минг килокалория ючюн литр чакълы бир суу ичерге керекди. Белгилисича, адамны аш-азыкъ кюнлюк мардасы эки минг килокалорийге жете кетеди.

Аш-азыкъ бла адам бир литр чакълы сууну да шорпа халда, токъсан процентлери суу болгъан кёгетле, жемишле ашап да хайырланады. Ётмекни окъуна къыркъ проценти сууду. Дагъыда эки литр сууну ичиу адамны чархыны ишлеуюн бек къыйын болумгъа тюшюреди. Адамны чархында мылы кёп болса, жюрекге да ауурлукъ тюшеди, адамны этинде болгъан белокла да эрип башлайдыла, тер да кёбейеди.

Кюнню узунуна бир литр бла жарымдан кёп сууну жаланда къызыу кюнде неда ауур ишде ишлегенде ичерге боллукъду, артериальный басымлары уллу болгъан, жюреклери, бюйреклери ауругъанла уа сууну эм суусунлу затланы не къадар аз ичерге кюрешсинле.

-Баям, адамны чархына суу бек керекли болгъан кезиуле да болурла бу кезиуледе?
 

- Хау, ууланнганда,самолёт бла учуп баргъанда,исси кюнледе,къууукъда таш болса, спорт бла бек кюрешгенде эм  инфекция аурууладан къыйналгъан кезиуледе адамны саны – чархы сууну кёбюрек излейди.

Байсыланы Марзият.
Поделиться: