Санланы ишлетирге жарагъан амалла

Адамны чархына жарагъан, санын ишлетирге жарагъан дарманла не да амалла кёпдюле. Аланы билип, тап хайырланыу уллу магъананы тутады. Ол жаны бла ара газетледе басмаланнган билдириулени беребиз.

Кече жукълагъан кезиуде адамны буту бир-бирде къурушуп къалыучуду. Аны бла байламлы ревматология аурууланы бакъгъан врач Алиса Волкова былай айтханды.Бут асламысында, анга кюч-къарыу жетгенден сора, къурушады. Иш а мындады - ишлеген шаугютледе исси заманда веществоланы алышыныулары кёп кереге кёбейедиле. Шаугютледе сют кислота кёп болады эм шаугютлени къурушдурады. Жарау этилмеген шаугютле, кюч-къарыу жетсе, ала терк окъуна арып къаладыла. Тёреде болуучусуча, къурушхан балдырлада шаугютле жюрюген заманда къурушуп къаладыла. Ол заманда адам абынады, жерге олтурады, аягъын-башын къымылдатыргъа кюрешеди, алай ол иш аны къолундан келмейди. Къурушууну ачытыуун тыяр ючюн, алайны ышыргъа да кюрешедиле. Болсада ол да болушмайды. Терини тюбюнде шаугютледен ачытып къыйнагъан къумулжу чыгъады. Бу тюрлю къурушуу бир ненча минутну сакъланады эм кеси аллына тохтап къалады. Алай ол жангыдан чыгъып къалыргъа да боллукъду.

Къурушуула жаланда кюндюз угъай, кечегиде да боладыла: адам аны ачытыууна тёзалмай уянады. Иш а мындады - жукъуну бир белгили кезиулеринде, аякълада-бутлада температура терк тюрленсе, ала къурушуп къаладыла. Аякъла-бутла сууукъ сууну къатына, шаудан чыкъгъан жерге жетселе да къурушадыла. Кюнде бек къызгъанлай суугъа кирсегиз да, къурушургъа боллукъду бир жеригиз.

Къурушуула нек чыгъадыла? Теригизни температурасы терк тюрленсе да, къан тамырчыкълада къан бир ауукъ заманны ичинде тохтаса да, къурушуу чыгъып къалады, аягъыгъыз-бутугъуз бир затны да сезмейди, сиз аны къымылдаталмайсыз. Аллай кезиуде сиз жунчусагъыз, къоркъсагъыз да уллу къоркъуу чыгъып къалады, алай бла уа артерияларыгъыз, ич органларыгъызны къан тамырлары да къысылып къалырла деген къоркъуу чыгъады.

Къаллай амалланы хайырланыргъа боллукъду. Шинтикге олтуругъуз, хансны юсюне жатыгъыз, жер сууукъ тюйюл эсе. Къурушхан бутугъузну шаугютлерин не шуёхугъуз, не кесигиз иги ышыгъыз, бутугъузну узатыгъыз, тюзетигиз.

Къатыгъызда буз бар эсе, бек игиди - аны бутугъузну юсюне салыгъыз да, къалын быстыр бла чулгъагъыз, буз шаугютледе веществоланы айланыуларын акъырынландырлыкъды, ачытыуну азайтырыкъды. Къызыулукъну хатасындан чыгъарыкъ къурушуудан къутулур ючюн, суусун затланы кёп ичигиз: ала бирге жыйылгъан шаугютлени эм аланы ичлеринде заранлы веществоланы азайтырыкъдыла. Жарау этген заманда терк-терк солуй-солуй туругъуз, арыгъан шаугютлеригизни ышый-ышый солутугъуз.

Къурушхан шаугютлеригизни ышып турургъа эм ийлерге керекди. Къурушуудан теркирек къутулургъа грелка неда жылы компресс да болушурукъдула - жылыу ачытыуну сынтыл этеди, алай бла уа ауруу кетеди.

Ачытыуну кетерген дарманланы хайырланыгъыз. Къурушуула кечегиде терк-терк жокълай эселе, ингирде хауада айланнгандан сора, диванда жатып, солуй-солуй туругъуз. Бутланы арыгъанларын жылы ваннала эм массаж этиу кетередиле. Кесигизге болушлукъгъа башхаланы чакъырыгъыз, аякъларыгъызны-бутларыгъызны жылы суугъа къайтарып-къайтарып сугъугъуз. Алай къурушуудан сууну ичинде къутулургъа уа кюрешмегиз. Андан эсе, суу жагъагъа чыгъаргъа кюрешигиз, алайда уа бутугъузгъа башындан энишге жанына сылап, массаж этигиз, ёрге бла энишге, къызыл шинли болгъунчу, бюге эм тюзете туругъуз.

Бу тюрлю къыйынлыкъдан къутулургъа сакълыкъны баш мадарлары да болушурукъдула. Жууунур ючюн, суугъа кирирден алгъа салкъында бир кесек олтуругъуз, ары дери терк-терк къымылдап тургъан эсегиз, бютюнда. Суугъа акъырын-акъырын, чархыгъызны суу къолугъуз бла ышый-ышый, киригиз - алай этсегиз, теригиз сууукъ суугъа терк юйренчек боллукъду.

 

Поделиться: