Юс кийимле, къумачла: чыгъарыу, сатыу да ёсе барады

Къабарты-Малкъарда промышленность производствону ёсюуюн кёргюзтген кёрюмдю быйыл ал беш айны ичинде, озгъан жылны ол кезиую бла тенглешдиргенде 118,1 процент болгъанды. Аны юсюнден республиканы Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосундан билдиргендиле.

Анда белгилегенлерича, бу кёрюмдюге къошумчулугъу башхаладан эсе жарашдырыучу производстволада кёбюрекди – 129,9 процент. Саулай айтханда уа, бу айлада кесибизде чыгъарылгъан товарладан 7,9 миллиард сом багъасына сатыу этилгенди эмда жумушла тамамланнгандыла.

Май айда юс кийимлени, къурулуш материалланы, юйню башын жапхан къанжалны производствосу да къошханды. Биринчиси женгил промышленность иги ёсюп баргъанын кёргюзтеди. Тергеулеге кёре, аны бла Къабарты-Малкъар битеу СКФО-да экинчи жерни алады. Бизде чыгъарылгъан продукция къуру кесибизде угъай, кёп регионлада да сатылады, дегендиле министерствода.

Былтыр женгил промышленностьда предприятияла алыучулагъа 4,3 миллиард сом багъасына продукция ашыргъандыла. Аны бла буруннгу жылны кёрюмдюсюн 1,4 кереге озгъандыла. Быйыл да иш ол халда барады: ал тёрт айны ичинде, озгъан жылны биринчи кварталы бла тенглешдиргенде, 3,4 кереге кёп продукция (2,5 миллиард сом) жиберилгенди тышына.

Бёлюмде уллу эмда орта предприятияла продукцияны отуз тюрлюсюн чыгъарадыла. Ол санда: тюрлю-тюрлю къумачла, энчи костюмла, юс, ич эмда аякъ кийимле да.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: