Малчылыкъ мюлк ток урлауда тутулгъанды

«Каббалкэнерго» компанияны келечилери Прохладна районда электрокючню урлау шарт тохташдыргъандыла. Андан билдиргенлерине кёре, бузукълукъ малла жайгъан эмда сют жарашдыргъан мюлкде этилгенди. Саулай айтханда, анда 920 минг киловатт-сагъат ток урланнганды. Ахча бла тергегенде, аны багъасы 6,6 миллион сомгъа жетеди. Энергетикле ол мюлкге тийишли акт жазып, материалланы правону къоруулаучу органлагъа жибергендиле. Ызы бла закон бла белгиленнген мадар этилликди.

Компанияда къайтарып эсге саладыла: токну урлау игиге келтирлик тюйюлдю, аны хатасындан ызла, бытовой техника да бузуладыла, жер-жерледе от тюшерге боллукъду. Аны бла кюрешгенлени административ неда уголовный жууаплылыкъ сакълайды. КоАП-ны 7.19 статьясында айтылгъаннга кёре, ток ызлагъа соргъан-сурагъан этмей къошулгъанлагъа, электрокючню эсеплемей, башхача айтханда уа – урлап хайырланнганлагъа тазир салынырыкъды. Аны ёлчеми: инсанлагъа – 10-15 минг сом, предприятиялагъа бла организациялагъа – 100-200 минг сом. Къайтарып тутулгъанла уа 15-30 эмда 200-300 минг сом тёлерикдиле.

Уголовный жууаплылыкъны юсюнден айтханда, тийишли Кодексни 165-чи статьясында жазылгъаннга кёре, бузукълукъ этгенни эки жылгъа тюрмеге ашырыргъа боллукъдула.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: