УФСБ: Жалгъан маркала жабышдыргъанды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, тинтиу-излеу жумушланы толтургъан кезиуде 65-жыллыкъ нальчикчи А.Тавкешевни аманлыкъ ишин тыйгъандыла. Ол республикада тютюн затланы законсуз сатханы тохташдырылгъанды.

Кюч ведомствону пресс-службасындан бизге билдиргенлерича, андан тыш къыраллада чыгъарылгъан 10 минг пачка тютюн сыйырылгъанды, алада акциз федерал маркалары жокъ эди. Юслерине жалгъан акцизле жабышдырылгъандыла.  

 Нальчикни шахар сюдю А.Тавкешев РФ-ни УК-сыны 171.1-чи статьясыны 6-чи кесегини «б» пунктуна бузукълукъ этгенин тохташдырып, аны эркинлигин 2 жылгъа сыйырыргъа (условно халда) деген оноуну чыгъаргъанды, дагъыда ол тазир тёлерикди.  

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: