СВО-гъа къатышханланы сынамлары, билимлери мамыр жашауда да керекдиле

«Единая Россия» СВО-гъа къатышхан 342 инсанны къыралда тюрлю-тюрлю айырыулагъа кёргюзтгенди. Партия алагъа айырыу кампанияны кезиуюнде не жаны бла да болушлукъ этерикди.

 Партияны башчысы Дмитрий Медведев айтханыча, энчи аскер операциягъа къатышханлагъа Ара толтуруу комитетни бла Баш партия школну жанындан себеплик этилликди.

- Аллай кандидатлагъа болушургъа кереклисини юсюнден Президент да бир ненча кере айтханды. Жамауатда алагъа хурмет уллуду. Аланы жашау сынамлары, оюмлары да энчи жерни аладыла. Кандидатла хунерлерин толусунлай хайырланып, фронтдан къайтхандан сора Ата журтубузну андан ары айныууна болушурукъдула, - дегенди ол.

  Аны бла бирге «Единая Россия» айырыулагъа къатышхан аскерчилеге болушхан бла чекленип къаллыкъ тюйюлдю. «Муниципалитетледе, регионлада аллай инсанла кёпдюле. Фронтдан къайтханла жашаугъа сингерча мадарла керекдиле. Аланы сынамлары, билимлери мамыр жашауда да керекди», - деп къошханды партияны башчысы.

«Единая Россияны» Ара толтуруу комитетини башчысы Александр Сидякин айтханыча, СВО-ну ветеранларыны къауумундан айырыуланы аллында партияны ичинден кандидатланы сайлаулагъа къатышханла Баш партия школда окъууладан ётгендиле. «Былтыр СВО-гъа къатышханла тюрлю-тюрлю даражалы депутатлагъа сайланнгандыла. Быйыл а энчи жорукъ кийирилгенди. Алагъа праймеризде къошакъ халда 25 процент бериледи. Айырыула аллы къол кётюрюуледе хорлагъанланы арасында Россейни Жигитлери бардыла», - дегенди ол.

Генсоветни жыйылыуунда СВО-гъа къатышхан жети адам партияны билетлерин алгъандыла.

 «Единая Россияны» Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюню XXXV конференциясында Парламентге депутатланы партиядан кандидатларыны тизмеси къабыл этилгенди.

- Анга 120 адам киргенди. Тизмени аллында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, волонтёр къымылдауну башчысы Байсыланы Темиржан эм СВО-ну ветераны Герман Шевчук келедиле. Германнга уа енсоветни жыйылыуунда партия билет берилгенди, - деп билдиргенди KABARDIN-BALKAR.ER.RU сайтха партияны КъМР-де регион исполкомуну башчысы Дмитрий Парафилов.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: