Махтау сёзле, саугъала да

Къазанда БРИКС-ге кирген къыралланы халкъла аралы оюнлары бардырылгъандыла, анда эркин тутушуудан эришиуледе бизни республикадан гёжефле Анзор Закуев бла Шауаланы Малик кеслерини ауурлулукъларында алтын майдалланы алгъандыла. Ары дери да ала Сколковода Россейни Олимпиаданы аллында чемпионатындан биринчи эм экинчи жерле бла къайтхан эдиле. Боксчуланы жаш къаууму  да Россейни биринчилигинде аслам майдал бла къууандыргъандыла. Ала бла Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда тюбешиу болгъанды.

Хорламлары бла спортчуланы, тренерлени да  КъМР-ни спорт министри Хасанланы Ислам алгъышлагъанды. «Республикабызда эркин тутушуудан кёп жылланы уллу жетишимле кёргюзтюп келген, керти да, кючлю команда къуралгъанды. Битеуроссей, халкъла аралы эришиуледе да ала атларын айтдырмай къоймайдыла. Бу сёзле боксчу  къауумубузгъа да тийишлидиле. Быллай жетишимле кюн сайын кёп кюч-къарыу салып кюрешиуню, къаты низамны эсебидиле», - дегенди Ислам Маратович. 

Эришиу къалай ётгенини юсюнден айта, Анзор Закуев  дунияны эм Олимпиаданы чемпиону бла тутушургъа да тюшгенин айтханды. «Россейни чемпионатын кёпле дунияны эм Европаны чемпионатлары бла тенглешдиредиле, алай къаты барадыла хорлам ючюн сермешле. Анда беш тюбешиу бардыргъан эдим, БРИКС-ни оюнларында уа – юч», - дегенди. 

Россейни эки кере чемпиону Шауаланы Малиг а Россейни чемпионатыны  ахыр кесегин да эсгергенди. «Къолумдан келгенни аямагъанма, ахырына дери сермешгенме. БРИКС-де уа Беларусьдан, Къазахстандан эм Узбекистандан гёжефле бла тутушханма»,– дегенди ол. 

Алагъа, россейли спортчулагъа, политика халла бла байламлы, Олимпиада эм башха халкъла аралы эришиулеге къатышыргъа чекле салыннганлары, къыралларыны байрагъын кётюртюрге эркин этилмегенин эсгертип, быллай болумлада

Олимпиадагъа барыргъа боллукъму эдиле, деген соруу да берилгенди. Спортчула чертгенлерича, ала сабийликден бери жарау эте, эришиулеге къатыша келедиле, Олимпиадада тутушургъа да, сёзсюз, мурат этедиле. Болсада, жалгъан сылтаула, керексиз даула салынсала уа, барлыкъ тюйюлдюле.   

Баш тренер Арсен Закуев  БРИКС-де эсеплеге ыразы болгъанын, гёжефлени жаш тёлюлерини да ахыр  эришиуледе жетишимлерини юслеринден  билдиргенди. 

- Россейни чемпионатында андан да иги кёрюмдюлени  сакълай эдик. Сёз ючюн, Шауаланы Малик башхаладан  иги да кючлю бола келип, сермеш бошалыргъа жети такъыйкъа къалгъанда хорламны ычхындыргъанды. Тимур Бижоев финалгъа ётерикди, деп тургъаныбызлай, умутубуз толмай къалгъанды. Ансы къырал даражалы эришиуде тёрт финалистибиз болуп, рекорд саллыкъ эдик. 

Энди къаллай жангылычла жибергенибизге къарап, ала къайтарылмазча этерге кюреширикбиз. Сора, жыйымдыкъ командагъа умутландыргъан спорчуланы къошарыкъбыз, аллайларыбыз а бардыла: экеулен Европаны жаш спортчуланы араларында чемпионатында ала эки алтын бла бир кюмюш майдал къытхандыла, сора Европаны кадетлени араларында чемпионатында да бирер «алтын» эм «кюмюш» алгъандыла, - дегенди тренер.  

Министр белгилегенича, Шимал Кавказда тутушуу тёреле бек кючлюдюле, гёжеф округну ичинде алай уллу эришиулюкде хорлаяла эсе, артда да къытдырмазына ышаныргъа боллукъду. Жууукъ заманда уа гёжефлени  жангы даражалы эришиуле сакълайдыла: Дагъыстанда Россейни спортуну сыйлы устасы Шамиль Умахановну хурметине халкъла аралы эришиу эм Олимпиаданы эки кере чемпиону айтхылыкъ совет гёжеф Иван Ярыгинни хурметине уллу турнир. Анда хорлагъанлагъа Европада сынашыргъа эркинлик да бериледи. Экинчи жыл а «Шуёхлукъну оюнлары» бардырыллыкъдыла, алагъа да республикабызны спортчулары къатышырларына ийнанырчады.       

Боксчуларыбызны юслеринден айтханда, къыралны биринчилигинде алчы жерлеге Альберт Гучапшев, Ислам Пшеноков, Идар Занилов, Альберт Бифов эм башхала чыкъгъандыла. Боксдан спорт школну директору Мурат Султанов жаш спортчула биринчиликни аллында битеу юйрениулеге бла жараулагъа  тири къатышханларын билдиргенди. Баш тренер Резиуан Мазихов а бусагъатда бокс тири айнып башлагъанын, жаш спортчуларыбызны быллай даражалы эришиуде хорлагъанлары ёхтемлендиргенин эм бютюн бийик кёрюмдюлеге итиндиргенин белгилегенди.   

Боксдан, эркин тутушуудан да тренерле Ислам Маратовичге ведомство жарауларын бардырыуда, эришиулеге къатышыуда дайым болушлукъ этип тургъаны ючюн ыразылыкъларын билдиргендиле. Ол да республиканы Башчысы, Правительствосу да спортчулагъа къайгъыргъанлай тургъанларын айтханды. 

Ызы бла саугъалаула болгъандыла – министр гёжефлеге, боксчулагъа да спорт кийимле (республикабызны жыйымдыкъ командаларына Къабарты-Малкъарны бла Россейни къырал белгилери салынып, энчи кийимле жарашдырылгъандыла). Шауаланы

Маликге бла Анзор Закуевге уа дагъыда телефонла бергенди. Жыйылыу бирге суратха тюшюу бла бошалгъанды. 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: