Тилеклени билдирирге онг барды

Быйыл 22 июньда РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысыны орунбасары ич службаны майору Наталья Литовка, Май районда инсанла бла тюбешип, аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгыларыкъды. Приём Майский шахарда, Максим Горький атлы орамда, 108-чи мекямда бардырыллыкъды (УФССП-ны районда бёлюмюнде). Тюбешиуге алгъандан бу телефон номерлеге сёлешип, жазылыргъа керекди: 8(8662) 42-71-60;  8(8662) 42-25-69; 8(86633) 26-4-00.

Приёмгъа келгенде, биргегизге РФ-ни инсаныны паспорту болургъа тийишлиди. Аны бла бирге завленияны къагъытда жазаргъа, тарыгъыу бла байламлы документлени келтирирге да керекди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: