Ипотеканы жабаргъа ахча кимлеге берилликди?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

Бу магъаналыды: кредит келишимге 2031 жылда 1 июльгъа дери къол салыныргъа керекди.

Ахча кимлеге берилмезге боллукъду?

  • Ата-аналыкъ неда кеслерине сабий алып ёсдюрюрге эркинликлери сыйырылгъанлагъа.
  • Бир кредитни юсю бла тёлеу бир юйюрге эки кере берилмейди. Не кёп заман да озсун неда жангы сабийле туусунла – башхасы жокъду.

Бу ахчаны ипотекасыз алыр амал бармыды?

Угъай, субсидия жаланда ипотека кредитни процентлерин неда саулай кесин жабаргъа деп бериледи.

Аны къолгъа алыргъа боллукъмуду?

Ол да, угъай. Субсидияны кредитни берген банкны счётуна кёчюредиле. Ары тёленирикни ёлчеми 450 минг сомдан аз эсе уа, къырал аны ол къалгъан кесеги тенгли берликди.

Къаллай кредитни жабаргъа жарайды?

  • Ишлене тургъан неда хазыр юйде сатып алыннган жашау журтну багъасын.
  • Башха адамдан сатып алыннган юйню багъасын.
  • Иели юй сатып алыргъа неда аны ишлерге берилген кредитни.
  • Юй сюерге, мюлк неда бахча къураргъа сатып алыннган жер участканы багъасын.
  • Жарты ишленип тургъан юйню сатып алыргъа берилген кредитни.
  • Регионланы льготалы программаларыны чеклеринде жашау журт сатып алыргъа этилген къоранчны.
  • Кёплени иелигинде болгъан мекямны ахыр кесегин алып, аны бла битеу объектге ие болгъаны ючюн.
  • Быллай жумушлагъа берилген кредитлени ёлчемлерин неда болжалларын тюрлендирирге.

Бу магъаналыды: 450 мингсомлукъ тёлеуню ипотеканы биринчи тёлеуюча хайырланыргъа жарарыкъ тюйюлдю. Кредитге коммерциялы мюлк, техника, неда автомашина сатып алыргъа сюйгенлеге да бу ахча берилмейди.

Аны къайда бередиле?

Заявканы «Госуслуги» порталда неда ипотеканы берген банкны офисинде къояргъа боллукъду. Аны талай кюнню тинтирикдиле, хар неда тап эсе, ахчаны кредитни берген банкны счётуна кёчюрлюкдюле. Аллындан ахырына дери бу жумушха бир ыйыкъ чакълы керек болуучуду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: