Амалланы ышаннгылыларын хайырланады

 Жаш тёлюбюз саулукъ сакълауну башха-башха бёлюмлеринде жетишимли болуп келгени бизни барыбызны да медицинаны республикабызда айнырына ышандырады. Жашларыбыз бла къызларыбыз билимлери, иш кёллюлюклери бла да жамауатдан ыразылыкъ таба, бет жарыкълы боладыла.

Аладан бириди Расулланы Лейла. Ол бюгюнлюкде Нарткъаланы больницасыны гинекология бёлюмюнде тиширыуланы саулукъларына багъады. Урунуу жолу алыкъа алай узакъ тюйюл эсе да, аны билимин, ангылауун да кёпле биледиле, аны излеп, ол ишлеген жерге да барадыла.

Лейланы врач болургъа гитчелигинден да мураты бар эди. Анасы Кезибанны, аны эгечлери Бёзюланы Лиданы бла Азаматланы Элеонораны кёре, ол кесине башха жолну сайлар акъыл да этмегенди. Анасыны юсюнден энчи айтсакъ, ол Къашхатауну район больницасыны сабийле тууучу бёлюмюнде ишлеп келгенли энди къыркъ жылдан озгъанды. Ол кёплеге киндик аначылыкъ этип, юйюрлени къууанчларын керелегенлей келеди.

Аллай ананы къолунда ёсген къызчыкъ да, аны себепли башха жолну сайламай, Къашхатауда орта школну майдалгъа бошап, КъМКъУ-ну медицина факультетини «Багъыу иш» бёлюмюне арсарсыз киргенди. Студент жылларында да ол иги окъугъаны бла айырмалы болгъанды. Илму конференциялагъа, жыйылыулагъа къатыша, алада сюзюлген темаланы кёре, аначылыкъ эмда гинекология жаны бла билимин андан ары ёсдюрюрге сюйгенин да ангылайды.

Университетде окъуй тургъан кезиуюнде уа аны бютюнда кёллендирген адамны физиологиясындан окъутхан устазы Лаура Шауцукова болгъанды. Ол таулу къызны ангылауун, талпыныулугъун да кёрюп, аны аслам затха тюшюндюрген да этгенди. Аны ординатурада окъургъа итиндиргенди.

Алай бла Расулланы къызлары университетни жетишимли бошап, Краснодар крайны перинатал арасыны мурдорунда киндик аначылыкъдан ординатурада билимин, сынамын да бир жылны ёсдюргенди.  Ызы бла уа окъууун гинекология жаны бла ауруулагъа багъаргъа крайны Станислав Очаповский атлы клиникалы больницасында тюшюнюулюкде бардыргъанды. Анда белгили, сынамлы да врачладан жангы амаллагъа юйреннгенди. Бу багъыу махкемеде уа практикагъа, жаланда крайны врачлары угъай, саулай да къыралны докторлары тюшюндюредиле.

Алай бла ординатурада болгъан кезиуюнде аны ишге къалай кёл салгъанын эслеп, Краснодарны биринчи номерли клиникалы больницасыны гинекология бёлюмюню таматасы Наталья Князева аны анда аначылыкъ эмда гинекология жаны бла врач болуп ишлерге чакъырады.

Ары дери уа Лейла Очаповский атлы клиникалы больницада практикада болгъанында окъуна гинекология жаны бла операциялагъа къатышып тургъанды. Кеси аллына биринчи кере аллай операцияны да ол мында этген эди. Аны кёллендирген эмда ол ишни анга буюргъан а больницаны акушер-гинекологу Ольга Ахтем болгъанды. Хирургия жаны бла уа юйренирге Расулланы къызлары Къазанда «Амтек Казань» атлы лапароскопия арада тюшюннгенди. Бу арагъа да жаш адамланы юйретирге саулай да россейден келедиле хирургла.  Ольга Юрьевна да анга кёп затны ангылатханладан эмда бу жолгъа тохташыууна себеплик этгенледен бири болгъанды.

Краснодарны биринчи клиникалы больницасында ишлей, анда сабий сакълагъан тиширыулагъа къалай багъаргъа, белгиленибизча, операцияланы бардырыргъа да бютюн тюшюннгенди. Анда бир ненча заманны сынам жыйышдыргъандан сора уа, республикагъа къайтыргъа, билимин мында хайырланыргъа сюйгенди.

Алай бла Нарткъалада гинекология бёлюмге ишге да киреди. Болсада ол ангылауун, сынамын да байыкъландырыр, ёсдюрюр муратда онкология жаны бла да тюшюнюрге излейди. Ол умуту бла Москвада бу ыздан юйретген арада медицина илмуланы доктору, профессор Любовь Короленкованы башчылыгъында усталыгъын ёсдюрюп келгенди. Андан бери уа, онколог-гинеколог даражадагъы врач болуп кёплеге болушлугъун тийдире, саулукъларын игилендиреди, ол угъай да, жашауларын сакълап къалыр ючюн билген амалларын аямайды.

Лейланы иши бла байламлы жарсытхан жаланда бир затды – адамланы врачха заманында бармагъанлары, кеслерини саулукълары ючюн сагъаймагъанлары. «Ауруу энди къозгъалгъан ал чагъында баямланса, онкологияны да болады хорларгъа, жаланда заманны тас этмезге керекди ансы», - дейди врач.

Болсада аны къууандыргъан шартла да бардыла. Аны иш сынамында сабий сакълагъан тиширыуланы онкологиялары барлыкълары ол кезиулеринде ачыкъланып, анга эм алгъа аналаны эмда къагъанакъланы сакълап къалгъандан сора да, саулукълу сабийчикле тууар ючюн кёп кюреширге, ышаннгылы, себеплерин берлик мадарланы табаргъа эмда хайырланыргъа керек эди.

Бу жумуш аны къолундан да келгенди. Бюгюнлюкде эки тиширыу, аланы къызчыкълары да сау-саламатдыла. Ала кеслери, жууукъ-ахлулары да врачны билими, окъуулулугъу, мен болушмасам а ким, деген сезими ючюн анга барысы да ыразыдыла.

- Усталыгъым къыйын эсе да, ишге сюйюп барама. Саусузларымы анализлерини эсеплерин, ала нени ачыкълагъанларын кёрюрге бек ашыгъама. Ала биз этген багъыудан сора иги жанына тюрленселе, алай къууанама, ол сезимими бир сёз бла айтып ангылатхан окъуна къыйынды, - дейди ушакъ нёгерим.

Ол, белгилегенибизча, илму конференциялагъа, врачланы жангычылыкъла бла байламлы тюбешиулерине дайым да къатышады. Медицина кюнден-кюннге айный, жангы амалланы, дарманланы билирге керек болады. Алгъаракълада Санкт-Петербургда «Сабий сакълагъан тиширыулада онкология» деген темагъа бардырылгъан жыйылыуда болгъанды. Аллай тюбешиуле уа анга ишинде жангы ызланы, мадарланы къалай хайырланыргъа боллугъуна тюшюнюрге себеплик этедиле.

Врач къызны бош заманы аз къалса да, ол усталыгъын ёсдюрген медицина литературадан сора да, суратлау адабиятны окъуйду. Аллай чыгъармала жашау болумлада тюбеген кёп тюрлю соруу бла байламлы сагъышларынга жууап да бергенлерин айтады. Билимин да келир заманда аспирантурада ёсдюрюр мураты барды.

Ишинде уллу кёллю болмай, тиширыуланы саулукъларын кючлендиргени бла жамауатдан ыразылыкъ табып, аны бла бирге жетишимли да болады. Ол саулукъ сакълаугъа къошхан юлюшю ючюн КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну сыйлы грамоталарына дайым да тийишли болгъанлай келеди.

Лейла кесини урунуу жолун, белгилегенибизча, саусуз тиширыуланы аурууларын селейтиу, аланы багъыуда ышаннгылы мадарланы излеу эмда хайырланыу бла байламлы этгенди. Биз да аны анасыча таныулу, жамауатха жарагъан эмда ол хурметлеген адам, окъуулу врач болуруна ийнанабыз. Нек дегенде бюгюнлюкде да аны билимине, сынамына да ышанып, аны аллына болушлукъ излеп кёпле келедиле. Ол да, аланы ышаныулукъларын алдамай, тюнене къоркъууу болгъан адамны бюгюн кёзлеринде ыразылыкъны кёрсе, аны кесине уллу насыпха санай, харкюнлюк ишин тынгылы тамамлайды.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: