Жазылыу бошалыргъа юч кюн къалгъанды

Багъалы шуёхла!

Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;

Сиз ёз халкъыгъызны адамы болгъаныгъызны дайым сезгенлей турургъа сюе эсегиз;

Сиз малкъарлыланы тарыхларыны, маданият хазналарыны, тёрелерини эмда адетлерини, аланы бюгюннгю жашауларыны, жетишимлерини эм къайгъыларыны юсюнден кёбюрек билирге итине эсегиз – «ЗАМАН» ГАЗЕТГЕ ЖАЗЫЛЫГЪЫЗ!

Аны бетлеринде сиз кёп сейирлик затланы табарыкъсыз, ол хар юйюрге да керек болгъанына тюшюнюрюксюз!

Эсигизге салайыкъ, 2024 жылны экинчи жарымыны 6 айына газетге жазылыу Россейни почта бёлюмлеринде бардырылады. Аны багъасы 897 сом бла 96 капекди.

Изданиябызгъа Интернетде бу адресни  https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F5893  ачып, ол магъаналы жумушну алай тамамларгъа да боллукъду.

Эсигизе салайыкъ, жазылыу иш бошалыргъа юч кюн къалгъанды.

«Заман» газетни редколлегиясы. Бизни индексибиз - П 5893

 

Поделиться: