Бийик кёрюмдюлери бла къууандыргъандыла

Бу кюнледе мектеплени бошагъанланы борчлу халда берилген асламлы ЕГЭ-леринден биринчисини – орус тилни – эсеплери белгили болгъандыла. Бу жол да бизни сабийле бийик баллары бла къууандырыр ючюн къалмагъандыла.

Аланы араларында Огъары Малкъарны биринчи номерли  школун бошагъан  Улбашланы Амина бла Залина да бардыла. Ала мектепде бир классда окъугъанлыкъгъа, эгизчикле тюйюлдюле. Залина школгъа тамата эгешчиги бла бирге жюрюрге тартынып, ары беш жылында барып башлагъанды. Биринчи устазлары уа Тикаланы Ася Рамазановна болгъанды. Ол аланы окъуугъа-билимге сейирлерин ачханын, кёллендиргенин да белгилеп,  бюгюнлюкде анга ыразылыкъларын да айтадыла.

- Школгъа экиси да бирге жюрюгенликге, манга тынчыракъ болгъанды. Бир кезиуде этгендиле  юйге берилген дерслерин да, столну эки жанындан олтуруп. Бири ангыламагъанны башхасы юйрете, окъууда,юйде да биргедиле. Битеу да билгенлерин школда устазлары юйретгендиле,  барысы да сау болсунла, - дегенди къызчыкъланы аналары Зайнаф.

Алай бла орус тилден Залина – 94, Амина уа 91 балл алгъандыла. Аланы бу дерсден окъутхан а Къарчаланы Халимат Жикирьяевнады.

Къызчыкъла химиядан да бийик баллагъа тийишли болуп, саулай районну ичинде окъуна айырмалыдыла. Залина бу дерсден 97 балл алгъанды. Аминаны жетишими уа 95 баллгъа жетгенди. Химиядан а аланы Уянланы Аминат Хусеевна тюшюндюргенди.

Андан сора да, ала математиканы мурдорлу тюрлюсюн жазып, андан «бешле» алгъандыла. Алыкъа биологиядан эсеплери уа белгили тюйюлдюле. Бу дерсден а Тетууланы Роза Инзреловна юйретгенди.

- Биринчи химияны жазгъан эдик да, къагъытланы бергенлеринде жарсып турсам жарамазлыгъын ангылап, эсими алагъа бургъан эдим. Амина бла башха-башха аудиториялагъа тюшгенбиз. Артда, экзаменден сора, бирибиз башхабызны ишини юсюнден сора, асламысын тюз жазгъаныбызны да ангылагъан эдик. Орус тилге баргъаныбызда уа, аллай бир жарсымагъанбыз, нек дегенде энди ЕГЭ къалай берилгенин кёрген эдик. Класс башчыбыз Чаналаны Роза Абдуллаевна да бизни барыбызгъа да къайгъыргъанлай, эс бургъанлай тургъанды. Устазларыбызны бирин айтып, башхасын къоярча тюйюлдю. Барысына да салгъан къыйынлары ючюн ыразыбыз,-дегенди Залина. 

Эгешчикле окъуугъа да бир факультетге кирирге сюедиле. Ала медфакны сайлагъандыла, КъМКъУ-да билим алыргъа, юйден узакъда болмаз муратдадыла. Алай эсе да, артда саулукъ сакълауну башха-башха ызларында ишлеп, жамауатха себеплик этер акъылдадыла.

Быйыл эм бийик балл алгъанланы санындады Жанатайланы Айша да. Ол а Быллымданды, Тырныауузну  бешинчи номерли гимназиясына жюрюп, анда окъугъанды. Алай бла бу жол да мында орус тилден тюшюндюрген Хаджиланы Халиматны бийик кёрюмдюле болдургъан окъуучуларыны тизмесине къошулгъанды – Айша бу дерсден ЕГЭ-де жюз баллгъа тийишли болгъанды.

Анга юлгю да тамата эгешчиги Азинатды. Ол да Халимат Зейтуновнаны къолунда окъуп, орус тилден бла литературадан сынаулада жюз чакълы балланы алгъан эди. Бюгюнлюкде МГУ-ну студентиди.

Айша математикадан да «беш» алгъанды, аны мурдорлу тюрлюсюн бергенди. Ингилиз тилден бла тарыхдан эсеплери уа алыкъа белгили тюйюлдюле. Окъууун гуманитар ызда ёсдюрюр муратдады.

Гимназияда окъугъан кезиуюнде предмет олимпиадалада дайым жетишимли болгъанлай тургъанды. Школчуланы битеуроссей дерс олимпиадаларында тарыхдан районда экинчи жерге чыкъгъанды. КъМР-де «Умники и умницы» республикалы телевизор гуманитар олимпиадагъа къатышханды. «Дин эм хурмет» деген конкурсну райондагъы урумунда биринчи болгъанды. Андан сора да, «Шуёх Кавказ» халкъла аралы лагерьге, волонтёр къымылдаулагъа къатышып тургъанды.

Биз бюгюн атларын сагъыннган къызчыкъла ючюсю да майдалла бла да саугъаланырыкъланы да санындадыла. Ала уа анга кертиси бла да тийишли болгъанларын сынаулада жетишимлери бла ачыкълагъандыла. Бусагъатдагъы излемлеге кёре уа, алтын майдал аллыкъ сабийни ЕГЭ-де кёрюмдюсю 70 баллдан кем болмазгъа керекди.

Сабийлерибизни Бир къырал сынаулада жетишимлери аланы кеслериники болуп къалмай, окъутханларыны, жюрюген школларыны ишлерини даражаларын ачыкълагъаны да шартды. Алай эсе, тау эллерибизде окъуучулары репетиторсуз бийик балланы алгъан устазларыбыз барлыкълары ючюн биз да ёхтемленебиз, аланы усталыкъ даражаларын хурметлей, юлгюге тийишли болгъанларына ишексизбиз.

Трамланы Зухура.
Поделиться: