Алгъышлау

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!

Исламда бек сыйлыладан бирине саналгъан бу байрам огъурлу ишле, жууукъ-ахлугъа, къарыусузлагъа къайгъырыу бла белгиленеди, халаллыкъны бла тюзлюкню, жан аурутууну бла чомартлыкъны ниетлерине къуллукъ этеди.

Къабарты-Малкъарны муслийман жамауаты, жашау мурдорубузну тутхан  хазналагъа кертичилей къалып,  республикада ырахатлыкъ болуруна,  ниет эмда маданият байлыкъларыбыз сакъланырларына къайгъырады, динлени бла миллетлени араларында келишиулюкню кючлеуге, ёсюп келген тёлюню юйретиуге тийишли юлюшюн къошады.

Къабарты-Малкъарны муслийманлары  жамауатыбызны бирикдириуге, халкъларыбызны бир ниетлиликлерин, республикада мамырлыкъны бла келишиулюкню кючлеуге мындан ары да себеплик этип турлугъуна ишексизме.

Къабарты-Малкъарда жашагъанланы барысын да алгъышлай, саулукъ, жюрек ырахатлыкъ, жашау къолайлыкъ тежейме.

Поделиться: