Минги таугъа – къырал байракъла бла

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 

Ведомствону КъМР-де Баш управлениясыны пресс-секретары Кантемир Беров билдиргеннге кёре, ол кюн Европаны бек бийик тау тёппесине Президентни суратындан сора да, Россейни бла Къабарты-Малкъарны байракъларын чыгъарып жайгъандыла. 

Ислам таугъа альпинист къауумну да элтгенди. Аны биргесине баргъанла, жашны башламчылыгъына ыразылыкъларын билдирип, бу ишге сюйюп къошулгъандыла. 

Поделиться: