Спорт бла кюреширге онг къураллыкъды

«Эллени хар жаны бла айнытыу» программагъа кёре, бу кюнледе Шалушкада кёп функциялы спорт комплекс бла топ ойнаучу майдан ишлене турадыла.

Эки къатлы спорт комплекс толусунлай бюгюннгю излемлеге келиширикди. Мында эришиуле ётдюрген, самбодан жараула бардыргъан эм тренажёр залла боллукъдула. Аны бла бирге спортчулагъа таплыкъгъа кийимлени алышхан жерле, хамамла эм башха керек затла да жарашдырыллыкъдыла. 

Жалгъан кырдыгы бла топ ойнаучу майдан да бюгюннгю мардалагъа келиширикди. Проектге кёре, аны  турниклери,  тренажёр, волейбол, баскетбол ойнарча майданлары да боллукъдула. Чабаргъа  резин кюйюзледен жолла жасаллыкъдыла. Эм игиси уа - объектле  мектепни къатында орналгъанларыды. 

Спорт комплексге федерал, республикалы бюджетледен 84,4 миллион сом эм топ ойнаучу майданнга 28 миллион сом бёлюнюрюкдю. Аны бла бирге муниципалитет эм энчи инсанладан да къошумчулукъ этиледи. 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: