Бир тилекге бла тарыгъыугъа эс бурулмай къалмайды

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР) озгъан ыйыкъда алты жюзден артыкъ соруугъа къарагъанды. Аланы асламысы «Telegram», «Одноклассники, «ВКонтакте» социал сетьледе туура этилген тилекледен бла тарыгъыуладан «Инцидент менеджмент» системаны амалы бла сайланнгандыла. Кёбюсю, хар замандача, социал къоруулау, жашау журт-коммунал мюлк, тийрени игилендириу, жолланы тапландырыу, саулукъ сакълау эм башха соруула бла байламлыдыла. Хар бирине тынгылы къаралып, тийишли ведомстволагъа билдирилгендиле.

Алгъын жууап берилирин иги кесек сакъларгъа тюшген эсе, энди, орта эсеп бла алып айтханда, тинтиулени элли тогъуз минутдан кёпге созулмагъанлары ишни бютюн тынгылы бардырыргъа онг береди.  

Айтылгъан кезиуде бек кёп тарыгъыу Нальчик бла Прохладна шахар округладан эм Чегем райондан келгендиле. Алай бла ведомстволаны болушлукълары бла къысха заманда Тырныауузда Мусука улу эм Октябрьское элде Новая орамда танг кесек юйюрню ичер суу бла жалчытырча мадар этилгенди. Терекде Лермонтов орамда связьны жараусуз чигинжисин алышхандыла. Огъары Куркужинде Нахушев орамда эркинликсиз багуш къуюлгъан жерни кетергендиле.  

Сагъынылгъан кезиуде ЦУР озгъан айда социал сетьледе туура этилген жарсыулагъа аслам халда эс бургъан муниципалитет къурамланы бла регион ведомстволаны эсеплерча тёрели рейтинг да ётдюргенди. Эсеплени чыгъарырдан алгъа, тилекле бла тарыгъыула къаллай бир заманны ичинде эмда къалай тамамланнганларына эм башха шартлагъа да эс бурулгъанды.

Алай бла бу жол биринчи жерге КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствоусу тийишли болгъанды. Экинчи, ючюнчю жерлеге КъМР-ни къырал комитети бла Жарыкъландырыу эмда илму министерствосу чыкъгъандыла. Муниципалитетледен биринчи жерлени Басхан район бла Басхан шахар округну администрациялары алгъандыла. Терк бла Май районла экинчи эм Черек район ючюнчю жерледедиле.  

Эсге сала айтсакъ, быллай тинтиуню магъанасы – толтуруучу власть органланы бла жер-жерли самоуправленияны ишлерине багъа бичергеди эм власть бла жамауатны арасында байламлыкъны кючлергеди.

Бу жол Регионнга оноу этиу араны «Жарсытхан соруула» деген тюзюнлей эфиринде къонакъда «Ата журтну къоруулаучулары» къырал фондну регион бёлюмюню таматасы Муаед Дадов болгъанды. Ол фондну ишини, аны ведомствола, муниципал власть органла бла байламлыкъ жюрютюуню, энчи аскер операцияны ветеранларыны (сакъатланы) жашау журтла бла жалчытыу не халда болгъаныны юсюнден тынгылы хапар айтханды.

Тюзюнлей эфирге Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны таматасы, баш санитар врач Жирослан Пагов да къатышханды. Ол жай сабий лагерьледе болумну юсюнден хапарлагъанды. Управленияны санитар мардаланы сакълау, жукъгъан аурууладан бла губуладан къоруулау жаны бла ишини юсюнден билдиргенди.  

Эсге сала айтсакъ, Регионнга оноу этиу ара офис халда ишлемейди, «Инцидент менеджмент» бир тюрлю соруугъа эс бурур ючюн ол социал сетьлени биринде жазылыргъа керекди. Ол санда жарсыу тынгылыракъ ачыкъланса игиди.

Курданланы Сулейман хазырлагъанды.
Поделиться: