«Бу усталыкъны жюрегим сайлагъанды»

Жаш тёлюню арасында фахмулу, тутхан ишлерин кёллери бла сюйгенле аслам болгъаны бек къууандырады. Бизни ушакъ нёгеребиз Абайланы Магомет да аллай жашларыбыздан бириди. Ол уста тепсеучюдю, хореографды. Магомет юйретген «Асс-Аланы» сабий тепсеу ансамбль аламат номерлери бла къараучуланы къууандырады. Алгъаракълада Нальчикде Музыка театрда Кавказны фахмуларыны академиясы бардыргъан битеуроссей хореография фестивальда аны ансамбли «Къарашауай», «Военный танец, верните память» деген тепсеулери бла биринчи жерни алгъандыла.

- Магомет, хар адам да бир усталыкъгъа энчи сылтау бла, оюму бла келеди. Сени бу усталыкъны сайлагъанынг а не бла байламлыды?

- Школда окъугъан кезиуюмде бу усталыкъны сайларыкъма деп сагъышым да болмагъанды. Бир жол а Интернетде Дагъыстандан «Ватан» тепсеу ансамбльни жашларыны аякъ бюкгенлерин кёреме, аланы фахмулары, ариу тепсеулери бек кёллендирген эдиле, макъамлары да жюрегиме этген эдиле. Сора, тюз алача, залим, уста тепсерге юйренирге мурат салама.

Ол заманда бюгюнча телефонла да кёп жокъ эдиле. Аланы тепсеулерине къарар ючюн, ишлеп, телефон да алама. Интернетде ол тепсеу къауумну табып, алагъа къарап юйренип башлайма. Биринчи Чегемде жашагъанма, бизде юйретгенлеге да жюрюп башлайма. Къарындашым а, муратымы билип, жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фондха ашырады. Ол кезиуде анда миллет тепсеулеге «Балкария» ансамбльни солисти Аскерланы Рамазан уста юйрете эди. Ары кёп жюрюгенме, бир талай замандан а Рамазанны орунуна Элеккуланы Нюрмухаммад юйретип башлайды. Тепсеулени билгеними, итиннгеними кёрюп, ол «Балкария» ансамбльге чакъыргъанды мени.

- Юйюрюнгде уа сайлауунга ыразымы эдиле?

- Угъай, охо тепсегенден да эригирсе деп тургъандыла. Алай не кёп жюрюсем да, бу усталыкъны андан да бек айнытып турлугъум келе эди. Андан ары жашауумда да аны сайларыгъыма ишекли болмагъанма. Юйде ыразы болмагъандыла, тепсеп, секирип айланнган ол не ишди деп. Атам аскер жаны бла барсам ыразы эди, алай мен унамагъанма.

Сора СКГИИ-де хореография факультет болгъанын эшитип, ары окъургъа киреме. Юйдегилеге да: «Кёрюрсюз, бу керти усталыкъ болгъанын сизге кёргюзтюрюкме», - деп, сёз берген эдим. Ары баргъан да уа, ол искусствону сюйген, аны билген адамланы арасына тюшгениме, фахмулу преподавательлени таныгъаныма бютюнда къууаннганма. Окъугъан тынч болмагъанлакъгъа, берилген дерсни тынгылы билирге итиннгенме. Хар жангы ызла бла юйде кюрешгенлей тургъанма, къыйналсам, арысам да къоймагъанма муратымы.

- «Къууанч» тепсеу къауумунг бла тойлагъа баргъанлай тураса. Бюгюннгю тойлада нени жаратаса эм нени тюрлендирлик эдинг?

 - Биргеме институтда окъугъан жашла, къызла бла тепсеу къауумубуз барды, кёп тойлагъа да жюрюйбюз. Анда миллетибизни ариу адетлерин кёргюзтебиз. Тойланы, кафеледе болсала, бегирек жаратама. Нек дегенде, хар адам да аллай къууанчда олтуруп, солуп, ойнап, тепсеп турса сюеме. Юйде шапалыкъ жумушла бла кёп ариулукъну жууукъла эслеялмай къаладыла, аны ючюн кафеледе, ресторанлада бардырылсала да, бек игиди. Алай, къайда этселе да, миллетибизни адетлерине жангы затла кийирмегенлей, кесибизни хазнабызны тас этмегенлей, той-оюнну да адетлени бузмай бардырсала сюеме. Адетлерибиз бек ариудула, аланы сакъларгъа керекбиз. Ишим бла кёп жерлеге барып, тойлада кёргюзтюлген эм ариу адетле биздедиле деген оюмгъа келгенме.

- Тойда, сахнада да сени ышаргъанынг, женгил тепсегенинг хар заманда да эсленеди, къууандыргъан да этеди.

- Жюрегим бла тепсейме, ышарыргъа керекди деп да угъай, этген ишими сюйгеним ючюн кесим да ангыламай ышарып къалама. Тепсеуле бизни милетибизни бир маданият байлыгъыдала, ол ариулукъну къараучулагъа кёргюзте туруп кесим да къууннган этеме.

- Бюгюнлюкде Биринчи Чегемде сабийлени да юйретесе. Кёпмюдюле жюрюгенле, къаллай тепсеулеге бегирек эс бураса?

- Хореограф ишими бардыргъанлы бир беш жыл болады. Беш-оналты жыллары болгъан сабийле бла ишлейме, эллиден аслам жаш бла къыз келеди. Таулула да кёпдюле. Биринчи заманда концертлеге къатыша эдик. Аллай байрамлада кёпле аланы хазырланып келгенлерин жаратып, энчи чертип да тургъандыла. Аны ючюн а эришиулеге да къошуп башлагъанма. Биринчи кюнден да алчы жерлени алгъанлай турабыз, ол а хореографха бек уллу махтауду. Салгъан къыйынынгы сабийле алып, аны кёргюзте билселе, ишинги татыуун ангылайса. Сабийлени уа кюрешгенлерин кёрсенг, бютюнда иги юйретиригинг келеди.

 Хар миллетлени тепсеулерине да эс бурама. Бир бирден башхалыгъы неде болгъанын, энчилигин ангылатахан да этеме. Белгилисича, миллетибизни тепсеу жаны бла хазнасы байды. Хар бири да бир энчи болум бла байламлыды, не зат тепсегенлерин, тепсеуню аты не бла байламлы болгъанын да билдиреме жаш тёлюге.

- Магомет, мындан арысында уа къаллай муратларынг бардыла?

- Бу усталыкъны мен сайламагъанма – жюрегим сайлагъанды. Аны ючюн мындан башха ишде кесими кёрген да этмейме. Кесинг да тепсеп, сабийлени да юйретип, махтау-сый да берилгени ючюн аланы кёзлеринде ол къууанчны кёргенинги багъасы жокъду. Мындан ары уа «Асс-Аланы» къауум андан да бийик жетишимлеге жетип, «юлгюлю» деген атха тийишли боллукъларына ышаныудама.

Ушакъны Темуккуланы Амина бардыргъанды.
Поделиться: