Низамлы водительлени саулукъларын, жашауларын къоруулаугъа бурулупду

Машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги сыйырылгъанына да къарамай, жолгъа чыкъгъан водительлеге жууаплылыкъны къатыландырыу жаны бла законла къабыл кёрюлгендиле.   Ол а, сёзсюз, магъаналы жумушду. Тарихлеге кёре, къыралда аварияланы ючден бирин машинаны жюрютюрге эркинлиги болмагъанла этедиле.

Жолда жюрюуню жорукъларын къатыландырыу, сёзсюз, магъаналыды. Сёзге, кеф болуп, жолда тутулгъан водительни машинаны жюрютюрге эркинлиги сыйырылады. Алай инсан кесини терслигин ангыламай, жангыдан жолгъа чыгъады, ол терслигин ангыламайды, къаллай аманлыкъгъа да эркинлиги болгъан сунады.  

РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары бу болумну алгъандыла эслерине. Документлеге тийишлиликде, ичгиден неда наркотикден эсирип, жолда эки эмда андан да кёп кере тутулгъан водитель энди уголовный жууапха тартыллыкъды.     Аны эркинлигин эки жылгъа сыйырыргъа деген жорукъ да кийирилгенди.

Машинаны жюрютюрге эркинлиги сыйырылып тургъанлай, жангыдан жолгъа чыгъып, анда авария этгенлеге да къатыланнганды жууаплылыкъ: ДТП-да башханы   саулугъуна ауур заран салыннган эсе.  Аллай бузукъчу беш жылгъа борчлу халда хакъсыз ишлеге тартыллыкъды, бир-бир къуллукълада ишлеяллыкъ тюйюлдю ол (юч жылны ичинде). Андан сора да аллай инсанны эркинлиги юч жылдан жети жылгъа дери сыйырылыргъа да боллукъду.

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этип, билмей, башханы ёлтюрген инсан беш жылдан онеки жылгъа дери тутмакъда тутуллукъду. Эки эм андан да кёп адам жоюлгъан эсе уа, сегиз-онбеш жылны тутуллугъуна къоркъуу барды. Быллай бузукълукъ этгеннге да бир-бир къуллукълада ишлерге чекле салынадыла.

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этгени ючюн машинаны жюрютюрге эркинлиги сыйырылгъан инсан, бу оноугъа бойсунмай, биягъы руль артында тутулса, аны    эркинлигин бир жылгъа сыйырыргъа боллукъдула. Аны энтта къайтаргъан а эки жылын тутмакъда турлугъуна хазыр болсун. Бу кезиуде тазир да салынырыкъды – 150-250 минг сом. Неда инсанны бир неда эки жылны ичинде файдасы сыйырылыргъа боллукъду, эки жылны ичинде ол бир-бир къуллукълада ишлеяллыкъ тюйюлдю.

Жолда бузукълукъланы къайтарып этгенлеге тазир кийирирге мурат барды – 200-300 минг сом. Битеу мадарлагъа, тазирлеге да къарамай, низамлыкъгъа бойсунургъа ахырда унамагъанланы уа машиналарын сыйырыргъа деген жорукъну кийириуню юсюнден башламчылыкъ сюзюледи.

Парламентарийле законланы къатыландырып, жоллада адамла ачыгъан кезиулени азайтыргъа муратлыдыла. «Низамсыз водитель, жолда жорукълагъа бойсунмай, адамны ачытхынчы жууапха тартылмай, терслигине тюбемей тургъаны терсди», - деп белгилейдиле законопроектни авторлары.

 Машинаны жюрютюрге эркинлиги сыйырылып, алай бу бузукълукъну жангыдан къайтаргъанлагъа 50-100 минг сом тазир салыргъа эркинди сюд. Алай бла уа бу бузукълукъ ауур аманлыкъланы тизгинине кийирилгенди. 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: