Салыннган борчланы бийик даражада толтургъандыла

Шимал-Кавказ аскер округну таматасы генерал-полковник Сергей Захаровну башчылыгъында аскер советни кенгеши болгъанды. Анга РФ-ни Баш прокуроруну орунбасары, юстицияны 1-чи класслы кенгешчиси Андрей Кикоть, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликни келечисини орунбасары Андрей Конин къатышхандыла.    Видеоконференция амал бла анга кюч ведомствону ара аппаратыны къуллукъчулары да къошулгъандыла.

Кенгешни башлардан алгъа жыйылгъанла борчларын толтура жан берген аскерчилени бир минут шумсуз туруп эсгергендиле.

Шимал-Кавказ аскер округда былтыр къуллукъ этиу-аскер иш къалай къуралгъаныны эмда быйылгъа салыннган борчланы юслеринден доклад бла округну командующисини биринчи орунбасары генерал-майор Олег Чернай сёлешгенди.  Ол округда аскер бёлюмле, биригиуле, жер-жерли управленияла салыннган борчланы бийик даражада толтургъанларын белгилегенди.

Жетишимлени юслеринден айта, Олег Чернай полицияны энчи буйрукъла толтургъан бёлюмлери 7 мингден аслам жумушну тамамлагъанларын белгилегенди. Тенгизде бёлюмле 40 кемени тюрлю-тюрлю бузукълукъла этгенлери ючюн тохтатхандыла. Аскерчиле халкъ аслам къатышхан 480 жыйылыуда жамауат къоркъуусузлукъну жалчытхандыла. Ведомствону келечилери инсанланы 34 минг жашау журтларын бла хапчуклары тургъан жерлени сакълагъандыла.

Ишни къурауну юсюнден айта, докладчы аскерчиле жашарча, турурча бир ненча мекям ишлетилгенин билдиргенди, аны бла бирге ведомстволу сабий садны къурулушу башланнганды.

Салыннган борчланы бет жарыкълы толтургъанлары ючюн 5 мингден аслам аскерчи, округну къуллукъчусу къырал эм ведомстволу саугъала бла белгиленнгендиле. Эки офицерге уа Россейги Жигити деген ат берилгенди.

Салыннган борчланы толтура, жан берген жигитлени атларын ёмюрлюк этиуге баш магъана бериледи. Аланы атлары аскерчилени тизмесине ёмюрлеге кийириледиле, дагъыда орамлагъа аталадыла, аланы хурметине эсгериу къангала бла эсгертмеле салынадыла. Жылны ичинде командирле юйюрлени келечилери бла 400-ден аслам тюбешиу бардыргъандыла. Аскерчилени сабийлерини солууларын къурау жумушла да толтурулгъандыла.

 Кенгешни ахырында округну башчысы генерал-полковник Сергей Захаров келир кезиуге салыннган борчла бла шагъырей этгенди. Округну аскерлери политика, жамауат магъаналы жыйылыулада низамлыкъны бла жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыугъа жууаплы болгъанларын эсгертгенди, ол санда айырыуланы бирикдирилген кюнюнде да.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: