Сабийлени зауукълу солутурча

Школлада окъуу жыл бошалгъаны бла байламлы, окъуучуланы ата-аналары сабийлени жай кезиуде солууларын зауукълу этерге итинедиле.

Бюгюннгю кюнде школланы кеслеринде ачылгъан лагерьле, жаланда кюндюз солутур онглары болгъан лагерьле эм спорт школлада жай кезиуге ачылгъан лагерьле ишлерин бардырадыла. Дагъыда шахардан тышында неда агъачда, суу боюнунда жайылгъан чатырлада юйюрлери бла бирге кёпле солуйдула. Сабийле солугъан жай лагерьлени ачардан алгъа, ала, санитар-эпидемиология жаны бла тинтилип, алада эркинлик алыргъа борчлудула.

Лагерьлени таматалары, солурукъ сабийлени саулукъларыны энчиликлерин эсге ала, аланы чархларына жыл санларына кёре керекли хайырлы витаминле бла жалчытылгъан ашланы тизмесин жарашдырадыла. Дагъыда диеталы, жаулу болмагъан, къууурулмагъан ашла да хазырлайдыла.

Лагерьледе ишлерик устазланы бла юйретиучюлени, аш блокну ишчилерини да санитар сынамладан ётгенлерине, сабийле бла ишлерге эркинликлери болгъанына шагъатлыкъ этген энчи китапчыкълары болургъа керекди. Сабийле да лагерьге келирден алгъа, аланы жашагъан жерлериндеги поликлиникада энчи излемлеге кёре медицина тинтиулени ётерге тийишлидиле.

Сабийле зауукълу эм саулукълу солур ючюн, кёп ведомствола сакъ боллукъларына атала бла анала ишексиз болуп, жарсымазгъа керекдиле.

27 майдан 15 июньнга дери хайырланыучуланы праволарын, законлу сейирлерин къоруулау бла байламлы 4-28-93 номерге «исси ызгъа» сёлеширге боллукъсуз деп билдиредиле «КъМР-де гигиена эм эпидемиология ара» ФБУЗ-ну Элбрус районда бёлюмюню битеулю гигиена жаны бла врачы Текуланы А.Д. бла КъМР-де Роспотребнадзоруну Элбрус районда жер-жерли бёлюмюню специалисти Кримготова Ю.Х.

 

Темуккуланы Асият хазырлагъанды.
Поделиться: