Алгъышлау

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В.Коковну Социал ишчини кюню бла  алгъышлауу

Хурметли шуёхла! 

Сизни Социал ишчини кюню бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!

Бийик профессионал билим бла бирге жюрек халаллыкъны, энчи огъурлу ышанланы да излеген ишигизни магъаналылыгъын айтып ангылатхан къыйынды. Къабарты-Малкъарда жашагъанланы иги кесегини жашау халлары, тамблагъы кюннге ышаныулукълары сизге кёре да болады: къыйынлыкъгъа тюшгеннге болушлукъгъа бек алгъа сиз келесиз - уллайгъанлагъа бла сакъатлагъа, кёп сабийли эмда къолайсыз юйюрлеге, ёксюз балачыкълагъа къайгъырасыз, эс тапдырасыз.
Бюгюнлюкде уа сизни ол жумушларыгъызгъа дагъыда энчи аскер операциягъа къатышханлагъа эмда аланы юйюрлерине къайгъырыу да къошулады, анга энчи кёзден да къарайсыз. 

Республиканы социал ишчилерине жюрек ыразылыгъымы билдиреме, ишигизге жууаплы кёзден къарагъаныгъыз, жан аурута билгенигиз, кесигизни аямай кюрешгенигиз ючюн уллу ыспас этеме. Сайлагъан усталыгъыгъызгъа мындан ары да кертичилей къаллыгъыгъызгъа, жамауатха кёлюгюзню салып, билимигизни, кюч-къарыуугъузну да аямай къуллукъ этеригигизге ишексизме.

Байрам бла алгъышлай, кийик саулукъ, монглукъ тежейме! Бар игиликле да сизни болсунла! 

Поделиться: