Къызыуда бютюн уллу сакълыкъ керекди

Жай иссиледе адам саулугъуна бютюн сакъ болургъа керекди. Кёпле быллай хауаны бек къыйын кётюредиле. Къызыулукъ абаданланы угъай, жаш адамланы да онгларын алады. Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны специалистлери быллай исси кезиуледе адам саулугъун сакълар ючюн, неге эс бурургъа кереклисин билдиредиле.

Биринчиден, орамгъа азыракъ чыгъаргъа, кюн тюбюнде ауур ишле бла да кюрешмезге керекди. Отоуда хауа айланырча эшиклени, терезелени ачаргъа тийишлиди. Кондиционер неда вентилятор бар эсе, ала ишлеп турсала иги боллукъду.

Тышына чыкъгъанда женгил кийимле киерге эмда башыгъызны жабаргъа кюрешигиз. Дагъыда салкъынлыкъны эмда кюн жарыкъдан сакълагъан кёзюлдюреуюклени салыгъыз.

Иссиледе адам артыкъ кёп къымылдамайды, ол себепден аш да жаулу болмаса игиди. Дагъыда къууурулгъан, жаланда къатдырылгъан неда терк бузулуп къалыргъа болгъан ашланы ашамазгъа кюрешигиз.

Сууну, ол санда чайны, гара сууланы, айранны, компотланы кёбюрек ичигиз, бал тузу бла газы аслам болгъан лимонадланы, чагъырны уа хайырланмагъыз.

Адамгъа бир суткагъа эм азындан литр бла жарым суу керекди. Алай бюйреклери неда жюрек-тамыр системалары ауругъанлагъа уа суусапха бек къадалыргъа жарарыкъ тюйюлдю.

Ауруулагъа хорлатмаз ючюн, ашха тахта кёгетлени бла жемишлени къошаргъа унутмагъыз. Кеслерин да ары дери тынгылы жуууп тазалагъыз.

Онгугъузгъа кёре мытыл суу бла чайкъалсагъыз иги боллукъду.

Къызыулада машина неда жамауат транспорт бла бармазгъа кюрешигиз. Амалыгъызгъа кёре жумушларыгъызны эрттен неда ингир салкъынлада тамамлагъыз. Тюкенлеге, кинотеатрлагъа эмда адамла аслам жыйылгъан башха жерлеге тебирерден алгъа, кондиционер болгъанларын сайлагъыз. Кёлледе неда черекледе жаланда анга деп энчи белгиленнген жерледе жууунугъуз.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: