«Единая Россия» айырыула аллы къол кётюрюуню эсеплерин ачыкъ этгенди

Законла чыгъарыучу органлагъа депутатланы, оноучу къуллукъчуланы айырыуну аллында партияны ичинде кандидатланы сайлаугъа 3 миллионнга жууукъ адам къатышханды, ол а айырыучуланы 10 проценти тенглиди.

Электрон халда къол кётюрюуню юсюнден партияны генсоветини башчысы Андрей Турчак белгили этгенди. (Аны бу кюнледе РФ-ни Президенти  башха къуллукъгъа салгъанды).

Андрей Турчак айтханыча, быйыл айырыула аллы къол кётюрюу бардырылгъанлы 15 жыл толгъанды. Праймеризле сайлаула боллукъ 80 регионда къуралгъандыла.  Электрон сайлаулагъа кеслерини кандидатураларын 22 минг адам кёргюзтгенди, орта эсеп бла бир жерге - 6 адам.

- Эсепге алгъан кезиуде кеслерини кандидатураларын кёргюзтгенле жаш адамла болгъанларына эс бургъанбыз. Бюгюнлюкде уа айырыуланы аллында партияны ичинде депутатлагъа кандидатланы 30 проценти шёндю парламентледе ишлейдиле. Къалгъан жерлеге жангы адамла сайланыргъа боллукъдула. Депутатланы тизгинлерин жангыртыуну юсюнден биз партияны Съездинде да айтхан эдик, ол жаны бла борчланы партияны башчысы Дмитрий Медведев да салгъанды,-дегенди Турчак.

Алай бла праймеризледе хорлагъанланы 15 проценти 35 жылгъа дери жаш адамладыла. Дагъыда айырылгъанланы 45 проценти «Единая Россияны» келечилеридиле, 24 проценти уа партия жанлыладыла. «Политикагъа тиширыуланы жанындан сейир ёсгенин айтырчады. Быйыл хорлагъанланы 30 проценти тиширыуладыла»,-деп къошханды ол.

Дагъыда айырыула аллы къол кётюрюуледе  энчи аскер операцияны 95 ветераны хорлагъанды, аланы тизгинлеринде Россейни Жигитлери да бардыла. Ол кюн праймеризледе хорлагъан бир-бир ветеранланы «Единая Россиягъа» алгъандыла. Аланы арасында уа Къабарты-Малкъардан  Герман Шевчук да барды.

 - Ала барысы да конкуренциягъа хазырдыла. Хау,  айырыу кампания женгил боллукъ тюйюлдю. Болсада жашла  жууаплылыкъдан къоркъмагъанларын, кеслерини, аскерчи бёлюмлерини, жаралы болгъан нёгерлерини аллында кертиликни юлгюсюн кёргюзтгендиле. Къыралыбыз, болушлукъ керек болгъан адамларыбыз ючюн»,- дегенди Андрей Турчак айырыула аллы къол кётюрюуде хорлагъан ветеранла бла тюбешиуде.

Законла чыгъарыучу органлагъа депутатланы айырыуну аллында   кандидатланы сайлаулада  партияны «Жаш гвардиясыны» бла «Волонтёр ротасыны» 33 келечиси,  «Единая Россияны» «ПолитСтарт» кадр проектине къошулгъан 376 инсан да хорлагъанды.

 Андрей Турчак айтханыча, хорлагъанла партияны тизгинлерине алынырыкъдыла, неда партия жанлыла боллукъдула. «Ала айырыулагъа «Единая Россияны» атындан къатышырыкъдыла. Биз айырыулагъа мандатланы алыр ючюн бармайбыз, къыралны хар регионунда, хар жеринде да жашауну игилендирирге сюебиз»,-дегенди ахырында Андрей Турчак.

 Партияны генсоветини жыйылыууна видеоконференция амал бла «Единая Россияны» КъМР-де регион бёлюмюню башчысы, республиканы Парламентине депутатланы айырыуну аллында  къол кётюрюуню  къурау комитетини таматасы, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Партияны регион толтуруучу комитетини башычысы Дмитрий Парафилов билдиргенича,  республикада айырыула аллы къол кётюрюу бузукъсуз, чырмаусуз бардырылгъанды, законсуз ишлеге бир тарыгъыу да келмегенди.

 Аны айтханына кёре, битеу да бирге 263 заявка берилгенди, бюллетеньлеге 211 кандидатура кийирилгенди.

 - Аладан 149-су эр кишиле, 62-си тиширыуладыла. 36-сы жаш адамладыла. Кандидатла тюрлю-тюрлю усталыкъла бла кюрешедиле, волонтёрла да бардыла. Биреулен а СВО-ну ветераныды. Бу кюнледе уа къол кётюрюуню кезиуюнде алчыланы тизмелерин къабыл кёрюу иш толтурулады,-дегенди Дмитрий Парафилов. 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: