Жолоучулукъ сейир болурча

Билдире тургъаныбызча, Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда экскурсоводланы (гидлени) сынау, алагъа багъа бериу барады. Бу иш «Туризм эм къонакъбайлыкъны индустриясы» миллет проектни чегинде салыннган борчланы тамамлар ючюн толтурулады.

Регионла аралы эм миллет турист маршрутланы бардырыргъа сюйгенлени саны ёсе барады. Ахыр сынаулагъа он адам жиберилгенди, аланы асламысы жетишимли ётгендиле. Алайды да, КъМР/КъЧР/Ставрополь край регионла аралы, КъМР/КъЧР/Ставрополь край/РСО-Алания регионла аралы, маршрутлагъа, «Къабарты-Малкъарны юч ауузу бла деменгили Минги тау» миллет турист маршрутха эм республиканы турист маршрутларына -  жетеулен сайланнганды. Ючюсю аттестацияны бералмагъандыла.

Эсигизге салайыкъ: сынауланы эсеплерине кёре экскурсоводланы тукъумлары бир федерал тизмеге кийириледиле, сора алагъа беш жылны ишлерин бардырыргъа эркинлик бериледи.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: