УФСБ: аманлыкъ ишни жолу кесилгенди

Экстремизмге  къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Басхан районну 23-жыллыкъ инсаныны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла.

 УФСБ-ны пресс-службасындан бизге билдиргенлерича, ол социал  сетьледен биринде экстремист ишлени болдурургъа,  терроризмни башын жулургъа бурулгъан материалла басмалагъанды.

 КъМР-де УФСБ-ны следствие бёлюмю  анга РФ-ни УК-сыны 280-чи статьясыны 2-чи кесегине эм 205.2-чи статьясыны 2-чи кесегине кёре уголовный иш ачхандыла. Законлагъа тийишлиликде, быллай бузукълукъ этгенни эркинлиги 7 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: