Сакълыкъ артыкъ боллукъ тюйюлдю

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

Профилактика халда осмотр къыйын аурууланы башлана тургъан кезиулеринде тинтирге эм жарсырча шарт ачыкъланса,  алагъа эсгертиуле берип болушурча этиледи. Аны чеклеринде специалистле кёбюрек адамгъа къарарча сабий садлагъа эм мектеплеге да барадыла.

Врачла тышына чыгъып къарагъанларыны хайырындан бюгюнлюкде сабийле бла жаш адамланы 8230-сун тинтирге онг табылгъанды. Алай бла «Саулукъ сакълау» миллет проектге кирген «Сабийлени саулукъларына багъыуну айнытыу, тийишли медицина болушлукъ тапдырылырча инфраструктура бла жалчытыу» республикалы проект 50,2 процентге толтурулгъанды. 

Бизни корр.
Поделиться: