Хар неге да жютю кёзден, энчи тюшюнюп къарау

Биринчи кере тюбешгенимде окъуна сезген эдим ол уста болгъанын. Алайсыз а къалай? Кёзлери жарыкъ, чачы бурма, кесини тирилиги. Ол мени бла ушакъ эте, къолунда юзмелтчикни ары бла бери айландыра ийлей эди. Бир кесекден стол юсюне салып, жанларын жыйып кёргюзтеди - аллымда тюльпан гюлню сураты.

Азаматланы Халимат художестволу вузда окъумагъанды. Анга ол фахмуну Аллах бергенди. Алай республикада, андан тышында да къол усталаны кёрмючлерине къатышып, жетишимлеге жетеди, лауреат атлагъа тийишли болады. Дипломлары, грамоталары да анга кёре.

Усталыкъ – ол жюрекни халыды, аберини башхаладан эсе тынгылы кёре, эслей, кюнден-кюннге алгъа итине, жашауунда, ишинде да жангычылыкъланы хайырлана билиуюдю. Халимат аллай адамды.  Андан сора да, оюмлу, акъыллы, жарыкъ тиширыуду. Аны бла жашауну не жаныны юсюнден да ушакъ этерге боллукъду.

Ол Нальчикде Тембора Мальбахов атлы библиотекада саулукъларында заранлары болгъан адамланы кесини усталыгъына юйретирге да угъай демейди. Аны  кёпле таныйдыла, биледиле, анга кёпле тартынадыла. Юйюнде да ол жарыкъ къонакъбайды, этген аш-сууу татыулу, татымлыды. Чынтты таулу тиширыу. Баш иеси Батчаланы Исмайыл анга къолундан келгенича болушурдан артха турмайды, юй бийчесини хунерлилигине ёхтемленнгенин да букъдурмайды.

Устаны чыгъармалары башхаланыкъыладан иги да айырмалыдыла. Сёз ючюн, ромашка гюлню  сураты. Анга автор аллай бир кюч салгъанды, гюлчюклени хар бирини чапырагъын шатык кёргюзтюрге кюрешип. Алагъа къарасанг, тёгерегинде агъачдан ишленнген чеклеулери болмаса эди, талада ёсген керти табийгъатны кесекчиги сунар эдинг.

Аны суратларына жууугъуракъ келсенг неда къолунг бла тийсенг билликсе аланы жалгъан гюлле неда бир башха сыфатла болгъанларын. Аланы хазырлай, хунерли тиширыу тюрсюнлю жюнню, тасмаланы хайырланнганы алай айбатды, алай хычыуунду кёзге! Ол ишлеген чыгъармалагъа къарап, бир нёгерим: «Мен поэт болсам эди, былайда окъуна, бу ишлеге атап, назму жазар эдим!» - дегенди.

 Бир жыл а Жангы Малкъарда Азаматланы арбазларында сирень юлкю чагъады. Халимат анга жоралап, бир талай аламат сурат жарашдыргъанды. Таулу тиширыуну ишлерини саны да кёпдю. Алада, гюлледен сора да, юйчюклени, суу жагъаланы, уллу тереклени кёрюрге болады. Ол хазырлагъан суратлагъа, эшген затларына къарап турлугъунг келеди, нек дегенде ала кёзню эрикдирмейдиле, арытмайдыла. Ол тюйюлмюдю чынтты фахмулукъну шарты.

Аны юсюнден жерин, журтун, адамын сюйген инсан деп базынып айтыргъа  боллукъду. Аны тёгерегинде жашау жарыкъды, хар зат тебиудеди, айбат тюрсюнледеди.

Поделиться: