Мадарымлыкъ эмда талпыныу

Кёп болмай «Нальчик» бутик-отельде «Иш кёллю Россей» жамауат биригиу бардыргъан оналтынчы жаш тёлю бизнес-школну бошагъанла сынау ишлерин къоруулагъандыла. Эки айны ичинде ала предпринимательликни юсюнден кёп билгендиле эм тасхалары бла да шагъырейленнгендиле. Саулай алып айтханда, жыйырма белгили эксперт алтмыш сагъатны дерсле бардыргъандыла. Ахырында 23 адам бизнес-проектлерин къорууларгъа онг тапхандыла.

Бу жол алагъа башчылыкъ «Иш кёллю Россей» жамауат биригиуню таматасыны орунбасары, Нальчик шахарны айнытыу, курорт эм туризм департаментини инвестиция проектле жаны бла специалисти Таумырзаланы Салидат, бизнесни айнытыу жаны бла эксперт, къонакъ юйлени ассоциациясыны таматасы Гузеланы Индира башчылыкъ этгендиле.

Жаш адамла беш сагъатны ичинде экспертлени бизнес-проектлери бла шагъырей этгендиле. Ол санда Ксаналаны Расул туризм жаны бла «Нартланы жолу» деген мобиль приложениясын кёргюзтгенди. Аны хайыры бла къонакъла эм жерлешлерибиз да республиканы тамаша жерлери бла шагъырейленирге онг табарыкъдыла. Ново-Ивановское элден Толгъурланы Мадина да «Дарите» тюкен ачаргъа мурат этгенин билдиргенди. Гайыланы Татьяна кесини аты бла татлы къалачла чыгъарыргъа сюйгенин айтханды.  Байсыланы Саид а Нальчикде “BAIS” тюкен ачар муратлыды. Тежаланы Алина   дизайнер кийим тикген «WAFA” эм Богъатырланы Ибрагим да мебель этген «UNA» цехлени ишлетип тебирерикдиле.  

Проектлени барысына да экспертле бек бюсюрегендиле эм аланы жетишимли бардырыу жаны бла эсгертиуле да этгендиле.  Бир бирле, бизнес-проектлерин кёргюзтгенлеринден тышында, хазыр продукцияларын да келтиргендиле. 

Ахырында ишлерин къоруулагъанла диплом къоллу болгъандыла. Кеслерин айырмалы кёргюзталгъанланы «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны жаш тёлю бёлюмюне къошулургъа чакъыргъандыла. Аны магъанасы жаш предпринимательлени санын кёбейтиргеди, кеслери бир тюрлю иш башларгъа сюйгенлеге болушлукъ тапдырыргъады. 

Бизни корр.
Поделиться: