Евразияны кубогунда – эм кючлюле

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анда майдалла ючюн Россейни 25 субъектинден, Гюржюден, Къазахстандан, Таджикистан бла Узбекистандан 15 жыллары толмагъан 500-ге жууукъ жаш бла къыз тутушхандыла.

Республикабызны спортчулары, аслам майдал къытып, битеукоманда эсепде биринчи жерни алгъандыла. Энчи эсепледе Сальдар Хачидогов, Биттирланы Эмирхан, Асхад Хуранов, Иттиланы Самат бла Дилиана Шадова хорлагъандыла. Кюмюш эм доммакъ майдалланы Мансур Сижажев, Азаматланы Кантемир, Георгий Натадзе, Теммоланы Алан, Мусукланы Алим, Тимур Арамисов алгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: