Сабан ишле чырмаусуз барадыла

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле. Районланы эл мюлк управленияларындан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкде жазлыкъланы 183,5 минг гектарына чачып бошагъандыла. Саулай алып айтханда, ол план бла белгиленнген кёрюмдюню 87 процентиди.  

Айны аллында иги кесек заманны кюн ачылмагъаныны хатасындан жерчиликде уруннганланы жунчутур ючюн къоймагъанды.  Жерни бузлатмаса да, сабанлыкълада бир къауум битимни ёсюмлерин тохтатханы уа баямды. Ол себепден ала кечирек чагъаргъа боллукъдула. 

Къалай-алай болса да, кезиулю сабан ишле агротехника болжалдан кеч къалмай тамамланадыла. Бусагъатда мюлкледе нартюх, арпа, чеплеу, картоф эм тахта кёгетле орнатадыла. Аны бла бирге жукъгъан ауруула эм заранлы къурт-къумурсха битимлеге хата салып, уллу къоранчлагъа келтирмезча пестицидле бла ядохимикатла чачдырыладыла.

 

Бизни корр.
Поделиться: