Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Кавказ урушда ёлген адыгланы эсгериуню кюню бла байламлы чакъырыу сёзю

Багъалы жерлешлерим!

Мындан 160 жыл алгъа быллай кюнде Кавказ уруш бошалгъанды. Ол заманда баш къыралланы жер ючюн бир бирге къажау сюелиуден чыкъгъан уруш адыг миллетге бир да болмагъанча уллу хата салгъанды. Ол кюйсюз къазауатда ёлгенлени, аны хатасы жетгенлени биз уллу бушуу этип эсгеребиз, Ата журтларындан сюймей кёчгенлени, туугъан от жагъаларындан айырылыуну азаплыгъын сынагъанла бла бирге ачыу этебиз.

Алай, къыйынлыкъ сынагъан эсе да, адыг халкъ, ниет чыныгъыулугъун, эслилигин, чыдамлылыгъын, узакъгъа къарай билгенин да кёргюзтюп, кесин сакълаялгъандан сора да, аны къадарын тамыры бла тюрлендирген тарых сайлаууна кертичилей къалгъанды. Аны хайырындан ана тилин, маданиятыны, адет-тёрелерини энчиликлерин, ата-бабаларыны  журтларын да сакълаялгъанды. Аны ючюн биз алгъыннгы тёлюлеге уллу ыспас этебиз.

Ол хазнаны адыгла бюгюнлюкде да бек сыйлы кёрюп, кёз гинжилеринча сакълайдыла. Россейни халкъларыны бирикген эмда шуёх юйюрлеринде келир заманларыны къурулушун бардырадыла, деменгили къыралыбызны къоркъуусузлугъун бла жалынчакъсызлыгъын кючлеуге тийишли юлюшлерин къошадыла.

Ата журтха кертичиликни эмда бирликни ёмюрледен келген тёрелерине кертичи болсакъ, бириксек, биз не уллу къыйынлыкъланы да хорларыгъыбызгъа бир ишеклигим жокъду. Туугъан Къабарты-Малкъарыбыз, саулай деменгили Россей да ырахатлы жашау этер эмда жашнар ючюн, къолубуздан келгенни аярыкъ тюйюлбюз.

Республиканы жамауатына кийик саулукъ, жюрек ырахатлыкъ, жашау къолайлыкъ тежейме! Бар игиликле да сизни болсунла!

Поделиться: