Улутха алыргъа излегенди

Излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, Россейни МВД-сыны кеси къоркъуусузлукъ управлениясыны полициячылары бла бирге, РФ-ни Ич ишле министерствосуну Шимал-Кавказ федерал округда Баш управлениясыны келечисини хыйлалыгъын тыйгъандыла.

Ачыкъланнган шарлагъа кёре, право низамны сакълаучусу тыш къыраллыдан бир миллион сом излегенди. Бу ахчагъа уа ол республикада законсуз тургъанын жашырыргъа айтханды.

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясы Россейни УК-сыны 159-чу статьясыны 3-чю кесегине кёре терслеу материалла ачханды. Законлагъа тийишлиликде, быллай аманлыкъ этгенни эркинлиги 6 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: