Айлыкъ картаны тас этсегиз да, ахчаны сакъларгъа боллукъду

Шёндюгю заманда иш бериучюле хакъны къагъыт ахча бла бергенни къойгъандыла. Аны орунуна компания банк бла келишим этеди,   бухгалтерия  уа ишчилеге карталаны хазырлайды, айлыкъ, премияла, башха тёлеуле да ары ётдюрюледиле. Бир жанындан ол ахшы шартды, алай аны кемчиликлери да бардыла.

 Аяуну жорукълары

Айлыкъ ётдюрюлген карта бла байламлы къоранчланы компания кеси тёлейди.  Алай ахчаны аяр мурат бла аты айтылгъан банкны орунуна жумушланы учуз багъасы бла толтургъанны сайлаучудула бирле. Бу кезиуде уа ишчилеге бир ненча чырмау чыгъаргъа боллукъду.

Биринчиден, банкны банкоматы ишчи жерни тийресинде орнатылмай, ахчаны алыр ючюн узакъ жерге барыргъа, неда башха банкны аппараты бла хайырланыргъа тюшеди. Бу кезиуде уа къоранчсыз болмайды.

Неда банк картаны иесинден сурамай, ахча тёленнген къошакъ жумушланы къошхан кезиуле да тюбейдиле. Сёзге, айлыкъ тёленнгенини юсюнден билдириу ючюн ахча тешиледи.  Ол а артыкъ къууанчлы иш тюйюлдю. Аны себепли банк бла келишимни  тынгылы окъугъуз, къошакъ жумушла бар эселе, аланы тохтатыуну амалларын сурагъыз.

Бир-бир банкла айлыкъ карта бла бирге кредит алыгъыз деп тохтаргъа да боладыла. Хау, инсанны ыразылыгъы болмай, аны атына борч ахча алыргъа жарамайды, алай келишимге уа быллай жорукъну къошаргъа эркинди.  Аны ючюн къайтарып айтабыз, келишимни тынгылы окъугъуз.

Сайларгъа жарайды

Иш бериучю банк бла келишим этип, аны айлыкъ программасына къошулады. Алай ишчи кеси энчи анга кирмезге, башха кредит организацияны жумушлары бла хайырланыргъа эркинди. 2014 жылда кючюне кирген федерал законнга тийишлиликде, инсан аны айлыгъы къайсы банкны картасына тёлениригин кеси сайларгъа боллукъду. Алай бу кезиуде уа къоранчланы адам кеси этерикди.

Инсан хакъын къайсы банкны юсю бла алыргъа сюйгенини юсюнден заявление жазады, иш бериучю аны къабыл кёрмезге эркин тюйюлдю. Унамаса уа, РФ-ни Административ бузукълукъланы кодексини 5.27-чи статьясыны 6-чы кесегине тийишлиликде, жууапха тартыллыкъды. 

Тас этсегиз

Айлыкъ картаны тас этсегиз, неда  аны урласала, ахчаны сакълауну бир ненча амалы барды. Биринчиден, банкга сёлешип, неда интернетни болушлугъу бла аны кючюн болжаллы халда тохтатыргъа боллукъду.  Алай бла хыйлачыла ахчагъызны урлаяллыкъ тюйюлдюле. Келир айлыкъ къайры тёленирикди дегенде, ахча счётха келеди. Андан ахчаны банкга келип  алыргъа боллукъду.   Картаны жангыртхан къыйын тюйюлдю – заявление жазып къойгъан тамамды. 

Инсан къуллугъундан  кетгенде, иш бериучю аны банк картасын  сыйырыргъа эркин тюйюлдю. Банк бла келишимни болжалы урунуу келишим бла бирге тохтап къалмайды. Болсада бу кезиуде карта айлыкъ даражасын тас этеди, аны бла бирге уа льготалары да тохтайдыла. Дагъыда аны жюрютгени, хайырланнганы ючюн битеу тёлеулени   инсан кеси этерикди.

Эсигизде болсун – айлыкъ картаны бир жанына салып, аны юсюнден унутуп къояргъа жарамайды. Банк тамамлагъан жумушлары ючюн ахчаны  алып, анда борч жыйылыргъа боллукъду. Аны ючюн банкга барып, келишимни кючюн тохтатхан хайырлыды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: