Алгъа итиндирген хорламла

Жылдан-жылгъа бизни республикада спортну магъанасы ёсе барады. Халкъла аралы тюрлю-тюрлю чемпионатлагъа, олимпиадалагъа къатышып, жетишимле болдургъан спортсменлерибизни саны да алай. Белгилисича, спортда бир тюрлю жетишимлеге жетер ючюн, анга сабийликден юйренирге керексе.

Спорт школла кёпдюле, алай аланы болумлары къалай болгъанларын билир ючюн, биз КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму  министерствосуну сабий-жаш тёлю республикалы специализацияланнган спорт арасыны гимнастика бёлюмюню баш тренери Ирина Тавитовагъа тюбеп, ушакъ этгенбиз.

- Ирина Николаевна, школ къайсы жылдан бери ишлейди?

-Гимнастиканы бёлюмю 1975 жылдан бери ишлейди. Штатыбызда бюгюнлюкде жети адам болабыз – тренерле, хореографла эмда концертмейстерле. Ала барысы да ишлерин билген адамладыла. Ал заманда, жерибиз болмай, шахар школланы спорт залларында эрттенликде алты сагъатдан сегизге дери, неда дерследен сора жарау этип тургъанбыз.

Артда эски котельняны ремонт этип, кесибизге керекли халгъа келтиргенбиз. Алай, ол тарлыкъ этгени себепли, бери келирге сюйген сабийле барысы да сыйынмайдыла. Спортну бу тюрлюсюнде да, бирсиледеча, жетишимле уллу болурларын бек сюебиз. Алай аны ючюн а, бек аздан, тынгылы зал керекди. Шахарны неда республиканы куллукъчуларыны жанындан артыкъ болушлукъ кёрмегенбиз. Ол себепден КъМР-ни ол заманда башчысы Арсен Каноковну атына письмо да жазгъан эдик.

Андан сора Жарыкъландырыу эмда  илму министерстводан къагъытыбызгъа жууап келгенди. Энди спортну эм физкультураны республикалы, шахар комитетлери да бизни арагъа эс бура башлагъаннга ушайдыла. Таманская дивизия орамда ишленнген спорт комплексни, тышын, ичин да жангыртып, ремонт ишлерин бошагъандан сора, анда бир залны гимнастика бла кюреширге бергендиле. Къысха заманда ол жумуш да чегине жетип, биз анда жарауларыбызны да этип башлагъанбыз.

- Гимнасатика бла сабийле ненча жылларындан кюрешип башласала игиди? Асламысында къаллай сабийле келедиле?

- Гитче заманларында келселе, аланы санлары иги бюгюледиле. Аны себепли не къадар эртте келселе, ол къадар игиди. Сегиз-тогъуз жылларында уа аланы специализациялау башланады. Ата-аналаны асламысы сабийлерин спортну башха тюрлюлерине берирден алгъа бизге  да келтиредиле. Ол бир къауум жыл юйреннгенден сора башха секциялагъа алай барадыла, анда да аллай сабийлени сюйюп аладыла.

Бюгюнлюкде гимнастика бла кюреширге бизге тёрт жюзге жууукъ сабий жюрюйдю. Аладан кёбюсю жашчыкъладыла. Нек дегенде, кесигиз билгенликден, юйюрледе спорт жаны бла аслам эсни жашчыкълагъа бёледиле. Къызчыкъланы уа башха кружоклагъа, мызыкагъа берирге сюедиле.

- Эришиулеге уа къатышамысыз?

-  Хау. Алай, жарсыугъа кесибиз сюйгенча терк-терк угъай. Ахчабыз болмагъаныны амалтын, кёп баралмайбыз. Алгъаракълада Дондагъы Ростовда, Сочиде да баргъан россейли турнирлеге къатышханбыз. Андан сора, бир къауум жаш спортчуларыбыз спортну устасына кандидатла да болгъандыла.

- Гимнастиканы сабийле бек сюемидиле?

- Мени обюмума кёре, адамны жашауунда бек багъалы – саулукъду. Ол а аны кючлеуге себеплик этеди. Чархы, саны айныйдыла, жиклери кючленедиле. Сабийни чархы иги айныса уа, ол саулукълу да болады.

Холаланы Марзият.
Поделиться: