«Алтынла» бла къайтхандыла

 Орёл шахарда Россейни Битеустильли каратеден бардырылгъан биринчилигине бизни «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери да къатышхандыла.

Тренерле Жантуудуланы Азаматны бла Жаникаланы Асланны сохталары Отарланы Алихан бла Мендикеланы Имран, биринчиликни толу контактлы бёлюмюнде эрише, финал сермешлеге жетгендиле. Анда да хорламны ычхындырыргъа сюймей, къаты тюйюшле бардырып, алтын майдалла къытхандыла. Ол а чемпион жашларыбызыгъа Дунияны биринчилигине къатышыр онг береди.

Суратда тренер Жаникаланы Аслан сохталары бла.

Таппасхаанланы Аминат.
Поделиться: