Ленинчи окъуу шахарчыкъ

Къабарты-Малкъар автоном областьны башчылары, 1923 жылны ахырында, миллет кадрла хазырлауну къайгъысын этип, Нальчикде билим бериу учреждение къураргъа оноулашадыла. Кёпге созмай, шахарда «Ленинчи окъуу шахарчыкъ» деген билим бериу комбинат ачылады. 1924 жылда 14 февральда Къабарты-Малкъар Облисполкомну оноуу бла аны школланы санына къошадыла.

Жангы учреждениягъа талай борч салгъан эдиле. Совет къыралны ол кезиуледе маданият жаны бла политикасында билим бериуню айнытыугъа эмда билимсизликни кетериуге энчи магъана берилгенди. Къабарты-Малкъарда дагъыда экономикагъа, билим бериуге, культурагъа, партиягъа эмда совет органлагъа «миллет кадрла» хазырларгъа керек эди.

Шахарчыкъда окъурукъ адамланы хар райондан чакъыргъандыла. Жыл санлары да башха-башха болгъанды: гитче сабийледен башлап, жыйырмадан атлагъанлагъа дери. Аланы ичинде кёплери орус тилни билмегендиле – ол а окъуу анда бардырылгъаны ючюн эм биринчи излене эди. Бир-бир курсантла башхаланы да окъута эдиле.

Учрежденияда уллу китапхана, химия, физика, география, естествознание кабинетле ишлей эдиле, жаш натуралистлени кружогу да ачылгъанды. Шахарчыкъны кесини бахчалары эм сабанлары, электрокюч станциясы, мал эмда ат орунлары да болгъандыла. Курсантла, эл мюлк кёрмючлеге къатышып, саугъала да алыучу эдиле.

Ленинчи окъуу шахарчыкъ Къабарты-Малкъарны илмуда, культурада, чыгъармачылыкъда къуллукъчуларын хазырлау системаны мурдорун салгъан эди дерге боллукъду. Аны тауусханла партия эмда совет органлада, эл мюлк, педагогика, медицина эм башха учреждениялада ишлегендиле. Аны хайырындан республика устазла, агрономла, малчыла, слесарьла, фельдшерле, акушерле, товароведле, счетоводла, быстыр тигиучюле эм къадар башха устала бла жалчытылыннганды. Учреждение 1936 жылгъа дери ишлеген эди. 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: