Ахчаны юсюнден магъаналы дерсле

Ахчаны жюрютюуню  юсюнден РФ-ни Ара банкыны башламчылыгъы бла къуралгъан онлайн-дерслени (вебинарла) жаз башы кезиую башланнганды, деп билдиргендиле аны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасындан.

Бу дерсле Интернетде (онлайн халда) бардырыладыла. Алагъа школчуланы, техникумланы эмда колледжлени окъуучуларын чакъырадыла. Ала  19 апрельге дери барлыкъдыла.  Аланы кезиулеринде жаш адамланы ахчаны тарыхы бла шагъырейлендирликдиле, аны жюрютюуню амалларын сайлауну эмда хайырланыуну юсюнден айтырыкъдыла, хыйлачыланы ачыкъларгъа эмда кеслерин сакъларгъа да юйретирикдиле.  Усталыкъ сайлау бла байламлы дерслеге да заман бёлюрге дейдиле. Анда уа финансистни эмда бизнес-информатикни ишлерини юслеринден айтырыкъдыла.

Дерслени Россейни Банкыны эмда башха банкланы келечилери, вузланы устазлары эмда финанс рынокда экспертле бардырадыла. Тюзюнлей эфирледе ала кеслери билген затла бла шагъырейлендиредиле, соруулагъа да жууапла бередиле.

Аллай дерслеге  классны неда къауумну санында, сюйсегиз а энчи кесигиз къошулургъа эркинсиз. Регистрация https://dni-fg.ru сайтда барады. Бу проект бла байламлы шартланы да анда табарыкъсыз.

Къабарты-Малкъар Республика Банкны проектине эм тири къатышхан регионланы санына киреди. Былтыр бизден анга 233 школ къошулгъанды. Дагъыда битеу техникумла эмда колледжле къатышхандыла.  Дерследе бегирек да «Ахча бла «Сен» деп, огъесе финансла жаны бла билим  неге керекди?», «Энчи финанс план. Умутлагъа жетерни жолу», «Борчла бла къыйналмазча беш женгил жорукъ», «Кредитни юсюнден хар не да огъесе болушурукъ тёрт жорукъ» деген темалагъа сейир уллуракъды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: