Россейни биринчлигинде тутушурукъду

Чеченни ара шахары Грозныйде эркин тутушуудан жаш спортчуланы араларында СКФО-ну биринчилиги къуралгъанды. Анда алтын майдалны Черек районну биринчи номерли спорт шоколундан Хасауланы Салих алгъанды.

 Ол битеу да беш тюбешиу бардыргъанды, къаршчы спортчуланы араларында Дагъыстанны бла Шимал Осетия-Аланияны келечилери болгъандыла, ахырында уа кесибизни республикадан гёжеф да. Ахшы тутушуп, Салих спортну устасына кандидатны нормативин толтургъанды, Россейни биринчилигине къатышыргъа эркинликни да къоруулагъанды.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: