Районну гёжефлеринде – алтын майдалла

Республиканы эркин тутушуудан биринчилигинде Черек районну спортчулары жетишимли болгъандыла. Кеслерини ауурлукъ къауумларында алтын майдалланы Къашхатаудан Уяналаны Альберт бла Огъары Малкъардан Хасауланы Смаил къытхандыла. Аланы тренерле Заниколаны Азрет, Мисирланы Элдар, Ахметланы Солтан хазырлагъандыла.

Ала экиси да энди округ эришиуде тутушурукъдула, ол февральны ал кюнлеринде боллукъду.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: