Къойчуланы Иналда – доммакъ майдал

Санкт-Петербургда къатыш единоборстволадан чемпионат болгъанды. Анга 150 эм кючлю гёжеф къатышхандыла, деп билдиредиле Черек районну администрациясындан.

Анда Къашхатаудан Къойчуланы Инал да эришгенди. Жаздырмай ургъаныны, сермешни тюз бардыра билгенини хайырындан ол ючюнчю жерге чыкъгъанды.

Инал Санкт-Петербургну Аскер академиясында окъуйду, ючюнчю курсну курсантыды. Академияны атындан ол аскер самбодан чемпионатда да сермешгенди эм аны эсеплерине кёре аскер самбодан спортну устасы деген атны да къоруулагъанды.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: