Эсгериу жумушла битеу регионлада бардырылгъандыла

Росгвардия  Ленинград душмандан толусунлай эркин этилгенли 80-жыллыгъына аталгъан эсгериу жумушла бардыргъанды. Хурметлеу жыйылыулагъа, блокаданы сынагъан ветеранла бла тюбешиулеге къыралны регионларында бла шахарларында  аскерчиле къатышхандыла.

Росгвардияны  Дагъыстанда управлениясыны бла миллет гвардияны Махачкъалада аскерлерини биригиуюню келечилери   Ирина Сухомлинованы жокълагъандыла. Ол Невада шахар гитлерчилени къолуна тюшгенде юйюрю бла бирге анда болгъанды. Ол кезиуде жетиайлыкъ къызчыкъ шахарчыла сынагъан ачлыкъны, сууукълукъну, кюйсюзлюкню, атышыуланы «Жашауну жолу» къутхарылгъаныны   юслеринден анасыны эм эгечини сёзлеринден биледи.

 - Анабыз госпитальда ишлегенди, жаралылагъа  болушханды. Эгечим а ары келип, аскерчилерибизге назмула окъуучу эди. 1943 жылда госпитальны врачлары эм саусузла бла бирге къысха заманны ичинде шахардан чыгъаргъандыла. Биз сау аны хайырындан къалгъанбыз. Урушдан сора  атабызны Махачкъалагъа аскер бёлюмден бирине къуллукъ этерге ашыргъандыла. Ма алай тюшгенме мен Дагъыстаннга,-деп хапарлагъанды ол.

 Бюгюнлюкде  Ирина Сухомлинова жамауат жашаугъа тири къатышады, жаш адамла бла тюбешеди, Ата журтубузну тарыхында батырлыкъны бетлерини юслеринден айтады.

Санкт-Петербургну, Москваны, Нальчикни,   Кемеровону, Саранскны, Екатеринбургну, Челябинскни, Тюменьни, Курганны, Юграны, Красноярскны билим бериу учрежденияларында Ленинград душмандан толусунлай эркин этилгенли 80 жыл толгъанына аталгъан кишиликни дерслери   болгъандыла.

Росгвардиячыла школчулагъа, кадет классланы курсантларына, студентлеге Ленинградны къоруулау сермешлеге къатышхан НКВД-ны аскерчилерини жигитликлерини юслеринден айтхандыла. Душманны къуршоууна тюшген шахарда жашагъанланы юслеринден документли кино   кёргюзтгендиле.

Дагъыда аскерчиле «Блокада ётмек» битеуроссей акциягъа, «Эсде тутууну сакълай» ведомстволу жумушлагъа, «Блокада Ленинградны юсюнден 80 шарт» кёрмючге да тири къатышхандыла.

Москвада миллет гвардияны аскерлерини музейинде «Ленинградда Хорламны кюню» кёрмюч ачылгъанды. Анда НКВД-ны аскерчилерини батырлыкъларыны юслеринден алгъын белгили болмагъан документле, суратла кёргюзтюлгендиле.

 Росгвардияны пресс-службасы уа энчи тарых проектни  тамамлагъанды. Ведомствону официальный сайтында мараучуланы батырлыкъларыны, «Жашауну жолун» сынагъан жигитлени, шахарны къорууларгъа сюелген право низамны сакълаучуланы юслеринден статьяла басмаланнгандыла.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: