От тюшюуден сакъланыр ючюн – билдириу система

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

Къутхарыучула адамлагъа къоркъуусузлукъну жорукъларын эсгертгендиле, от асламысында бузукълугъу болгъан ток ызланы неда инсанла кеслери ишлеген печьлени хайырланыуну хатасындан, тютюнню ёчюлтмей атып къойгъанда, уллу кёллюлюкден тюшгенин айтхандыла. Энчиленнген халда ишлеген билдириу системала азда къабыннган зат болгъанлай, уллу таууш этип билдиредиле, кеслери да кёп жерни алмайдыла. Аланы себепликлери бла къутхарыучуланы заманында чакъырыргъа, алай бла адамланы жашауларын, мюлклерин да сакъларгъа боллукъду, дегенди районда надзор эм профилактика иш жаны бла бёлюмню башчысыны орунбасары Азамат Бифов.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: