«Заман» хар юйюрге игилик келтирликди

Хурметли жамауат!

Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

Биз миллетибизни айтхылыкъ адамларын унутулуп къалмазлыкъларыны къайгъысын кёребиз, алагъа махтау беребиз, жаш тёлюбюз окъуулу, адепли, жетишимли болуруна себеплик этерге, аны огъурлу жумушлагъа кёллендирирге кюрешебиз, ахшы адет-тёрелерибизни, ана тилибизни сакълаугъа энчи эс бёлебиз.

Келигиз «ЗАМАН» газетге жазылыргъа унутмайыкъ.

Ол хар юйюрге жангыз да хайыр, игилик келтирликди.

«Заманны» редколлегиясы. Бизни индексибиз-П 5893

Поделиться: