Ётгюрлюгю, адеплиги бла да юлгюлю

Ётгюрлюк, жигитлилик, адамланы къыйынлыкъдан сакъларгъа керек болгъанда къоркъа билмеу – ма аладыла чынтты къутхарыучуну шартлары. Экинчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмню башчысы ич службаны капитаны Шауаланы Азаматда бу ышанла барысы да бардыла.   

Азамат 1987 жылда Чегемде туугъанды, от ёчюлтюучюню огъурлу ишин гитчеликден да жаратханды. Алай бла школну бошагъанлай МЧС-ни билим бериу учреждениясына киргенди, системада 2004 жылдан бери урунады. МЧС-ни Москвада от тюшюуге къажау къырал академиясын тауусханлай, ведомствону Къабарты-Малкъарда Баш управлениясыны бёлюмлеринде ишлегенди. 2012 жылда аны Нальчикни 2-чи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмюню башчысыны къуллугъуна салгъандыла. Ол нёгерлерине ишин теренинден билгени, салыннган борчланы тынгылы толтургъаны бла юлгюдю, кёп къыйын болумлада, уллу от тюшгенде къутхарыу операциялагъа къатышханды. Ишлеген жылларыны ичинде Шауа улу отну ёчюлтюрге эм аварияланы хаталарын кетерирге 250-ден аслам кере чыкъгъанды, кёп адамны жанын сакълагъанды. Кеси айтханыча, адамланы къутхарыу жашау жоругъуду. 

От ёчюлтюучю инсандан кюч-къарыу, къыйын психология болумлада ишлей билиуню излейди, аны ючюн къутхарыучула дайым жарау этедиле. Ол а усталыкъны ёсдюрюрге, къыйын болумгъа хазырлылыкъда турургъа болушады. «Кёпле биз жана тургъан жерге жетгенлей, аны тёп-тёгерегинден суу къуюп башлагъан сунадыла. Алай быллай операцияны жетишимли бошалыры къауум къутхарыучуну байламлыкъда ишлегенлерини эсебиди. Алагъа башчылыкъ этген адам хар от ёчюлтюучю къалайда болгъанын, ким къайсы жумушну тамамлагъанын эсепде тутады, битеу информацияны жыйышдырып, мекямда къайсы жанындан кирирге, отну къалай ёчюлтюрге кереклисин тохташдырады», – дейди Азамат. 

Хар къыйын болум кесича энчиди, биринде болуп, башхасында да тюз андача мадарла этип къутулургъа жарамайды, жангы оноула этерге керек болады. Ишини юсюнден айта, ушакъ нёгерибиз биринчи кере от ёчюлтюрге къалай баргъанын эсгереди:

«Ол кюн да, къарауулну жана тургъан жерге чакъыргъан билдириу эшитилгинчи, кёп башха кюнча башланнган эди. Жетгенде, тёгерекни тютюн алып, оборудованиябызны терк жайып, отну ёчюлтюрге киришебиз. Асыры къалын тютюнден от къайсы жанына бурулуругъу белгисиз эди. Ол кезиуде ёртен къабыргъагъа кёчгенин эслейме, бир-эки такъыйкъаны болгъанны тютюн толтуруп къояды. Кёп, къадалып кюрешгенликден сора ёчюлталгъан эдик аны».

Шауа улуну нёгерлерини аллында намысы жюрюйдю, ишинде болдургъан жетишимлери ючюн аслам ведомстволу саугъагъа тийишли да болгъанды. Азамат юйюр къурагъанды, юй бичеси бла бирге эки сабийни – Эммилия бла Адамны – ёсдюреди, жашы уа, атасыча, адамланы къутхарыргъа мурат этеди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: