Фахмусу - таркъаймазлыкъ шаудан

КъМР-ни Башчысында Эксперт-аналитика советни таматасы, профессор, РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов, белгили дирижёр Юрий Темирканов ауушханы бла  байламлы бушуу сёз айтханды.

«Саулай Жер жюзюню кёгюне кётюрюлюп, боранлагъа бойсунмагъан жигит къанатлыны жыры юзюлдю. Алай дунияда бир инсан окъуна сау къалгъан къадарда, аны жарыкъ макъамлары унутулмазла».

  Юрий Темирканов дуниясын алышды деген бушуулу хапар жюрекде мудахлыкъ туудура, аланы ичинден кюйдюреди.

Дуния музыка искусствогъа уллу къыйын салгъан Юрий Хатуевич  саулай жер юсюнде жашагъанланы кесини башхаланыкъына ушамагъан хунери бла сейирсиндиргенди. Андан тышында да, сюйдюмлюгю башхаланы анга бек тартдыра  эди. Чыгъармачылыгъына баш ургъанла хар къыралда да бар эдиле десем, ётюрюк болмаз.

Ол концертлери бла болмагъан хазна сахна къалмагъанды. Аны дирижёрлукъ этиую бла Чайковскийни, Рахманиновну, Шостаковични эм дагъыда башха белгили композиторланы чыгъармалары бютюн аламат эшитилгендиле. Маэстро алагъа жангыдан жан салып эшитдиргенди. Концертлеге келгенле уа аны жомакълы музыкасына батылып, зауукълукъ таба эдиле.

 Чынтты усталыгъы аны атын саулай дуния искусствода белгили дирижёрланы тизмесине къошханды. Аламат музыкант болгъандан сора да, ол сабийликден келген шуёхлукъну сыйлагъан тенгим эди.

Юрий Хатуевични аты бизни жюреклерибизде ёмюрлеге сакъланырыкъды. Музыкагъа бла искусствогъа бийик багъа бере билгенлеге уа аны чыгъармачылыгъы таркъаймазлыкъ шаудан болгъанлай къаллыкъды. Айтхылыкъ дирижёрну юйюрюне, жуукъларына бла ахлуларына къайгъы сёз билдиреме, Аллах тёзюм да, кюч да берсин.

Поделиться: