Тематикалы класс сагъатла бардыргъандыла

Нальчикни 7-чи номерли школунда от тюшюуден сакъланыугъа жораланнган юйрениуле ётгендиле.

Ол тюбешиуню баш мураты сабийлени кеслерин къыйын болумда къалай сакъларгъа кереклисине юйретиудю. Быллай жумушланы магъаналары бек уллуду. Аны себепли Баш упраленияны къуллукъчулары алагъа аслам эс бёлмей болмайдыла. 

Школну битеу классларында тематикалы класс сагъатла бардырылгъандыла. Ала школчулагъа школда, орамда, юйде от тюшген кезиуде къалай жюрютюрге кереклисини юсюнден тынгылы ангылатхандыла. Дагъыда от ёчюлтюучюле арт кезиуде къаллай къутхарыу ишлеге чыкъгъанларыны юсюнден да хапар айтхандыла.

Ызы бла уа теория дерсле бошалгъандан сора, школда къоркъуу болгъаныны белгиси таууш этип, устазлагъа, сабийлеге да мекямдан чыгъаргъа тюшгенди. Алайгъа терк окъуна 19-чу номерли от ёчюлтюучю бёлюмню командасы да жетгенди. Салыннган борчла кереклисича толтурулгъандыла.

 

                       

 

Къасымланы Аминат.
Поделиться: