Врачха къаратыр ючюн кёп сакъламазча

Энди врачха къаратыр ючюн кёп заманны бирсиле бла бирге кабинетни аллында басыныргъа керекмейди.  ВКонтакте социал сетьде электрон халда жазылыргъа жарайды. Аллай виджет  медицина учрежденияланы  сайтларыны  жюз процентинде барды. Ол «Диалог Регионы» деген регионлагъа оноу этиу араны  башламчылыгъы бла бардырылгъанын да энчи белгилерчады.

Сагъынылгъан организацияны таматасыны орунбасары Андрей Цепелев айтханнга кёре, аны медицина бёлюмге къыйматлыгъы уллуду. Сёз ючюн, медицина учрежденияланы сайтларында жангылыкъланы биледиле, сорууларына жууап табадыла, андан сора да,  электрон халда «Запись к врачу» приложение бла специалистге   жазылыргъа онг бериледи. Аллай амал саусузланы эм врачланы да заманларын аяргъа болушады.

Аны себеплиги бла инсан, кесинденден сора да, сабийин неда  башха бир адамны жазаргъа боллукъду. Жаланда  ангылаусузлукъ чыкъмазча ОМС-ни данныйлерине эм врач айтхан заманнга да   тынгылы эс бурургъа тийишлиди.  

- Жамауатны иги кесеги социал сетьлени тири хайырланадыла. Ол себепден  приложенияла бла кюреше билмеген жокъду.  Къыйналмай, бир такъыйкъаны ичинде  врачха жазылыргъа жарагъаны аламатды. Аны бла бирге инсан медицина жаны бла   кесини юсюнден магъаналы шартланы да билаллыкъды, - дейди КъМР-да регионнга оноу этиу араны таматасы  Мадина Кадыкоева. 

-ВКонтакте социал сетьде жамауат тири  хайырланнган аслам приложение ишлейди. Аны бла бирге сурамланы толтурурча,  бу жаны бла иш тохтамайды. Бизнесни бла социал организацияланы  келечилери сервислерин  ишлетирча дайым  онгла къурагъанлай турабыз.  Аллай сервслени  бусагъатда 40 миллиондан артыкъ инсан хайырланады. Сёз ючюн, «Саулукъ» приложение да аладан бириди. Ол  юйден чыкъмай, инсаннга тап кезиуге  врачха жазылыргъа онг тапдырады, -  деп къошханды VK биригиуню стратегиялы проектле жаны бла вице-президенти Рустам Хайбуллов да.
 

Бизни корр.
Поделиться: