Календарь событий

21 июня 2024

Ата журтубуз ючюн жууаплылыкъны сезгенлерин жазгъандыла

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев, Одесса, Харьков, Орлов, Москва, Архангельск, Урал, Сибирь, Приволжск, Шимал-Кавказ эм Закавказье аскер округлада бардырылады.

Тилеклени билдирирге онг барды

Быйыл 22 июньда РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысыны орунбасары ич службаны майору Наталья Литовка, Май районда инсанла бла тюбешип, аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгыларыкъды.

Суулада солуу жарсыугъа айланмазча

Июньда республикада жууунуу кезиу башланады, аны бла байламлы МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери кёлледе бла суулада солугъан адамланы къоркъуусузлукълары къалай жалчытылыннганын сюзгендиле.

Жашырын информацияны ачыкъ этгенлеге - тазир

Былтыр Россейни Президенти реестрде болгъан фатарланы неда юйлени юслеринден (ЕГРН) шартланы  сатыу, жалгъан сайтланы къурау ючюн административ жууаплылыкъны къатыландырыуну юсюнден законнга къол салгъанды. Бузукълукъ этгенлени анга кёре не сакълагъаныны юсюнден «Роскадастрны» регионда бёлюмюнде айтхандыла.    

Халал къыйынны жашаууну ёзегине санап

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла. Бир уллу жигитлик этмеген эселе да, беш сабийни – тёрт къызны бла жашны ёсдюрюп, аланы таулу юйюрледе тёре бола келиучюсюча, ариу къылыкъда, таза ниетде юйретгендиле.

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

Адам сабийлигинде кёргенин унутмайды

Улбашланы Саниятны газет окъуучуларыбыз , сайтха къарагъанла да иги таныйдыла. Ол сейир хапарлары бла къууандырады окъуучуларыбызны.   Шёндю аланы бир къаууму бла сизни шагъырей этебиз.

Дачалары болгъанланы эслерине

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

Ана жюрек

Халиматны баш иеси эртте ёлюп, тёрт сабийни анга кесинлей ёсдюрюрге тюшгенди. Болушлукъ этген хазна адам болмагъанды. Къалай-алай болса да, юч жашына бла къызына бийик билим алдырып, юйюрлюле да этгенди таулу ана. Бюгюнлюкде аланы хар бири да бирен жерде ишлей, баш кечиндиредиле. Ынна да туудукъларына къууана жашайды.

Ипотеканы жабаргъа ахча кимлеге берилликди?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

Болжалы чыкъгъан «правала» бла жюрюрге жараймыды?

Водительни удостоверениясыны болжалы чыкъгъан эсе, аны бла машинаны жюрютюрге чек салынады. Бузукълукъ этген адам 5-15 минг сом тазир тёлерикди, аны машинасын а энчи стоянкагъа саллыкъдыла.

«ЗАМАННГА» ЖАЗЫЛЫРГЪА ЭКИ КЮН КЪАЛГЪАНДЫ

Хурметли жамауат!  

Эллилени болумларын игилендириуге дайым аслам эс бурулады

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды. Аны мурдорун салгъанла Кёнделенден кёчген жаш юйюрле – Отарлары, Атмырзалары, Локиялары, Чеченлары, Байсолтанлары, Энейлары, Бийчеккулары болгъандыла.